İçeriğe Geç

Telekomünikasyon sektörü; yasalarla uyumluluk gerektiren alanları ve artan denetimleri ile katı bir düzenleme rejimine tabidir. Hızlı gelişen küresel telekomünikasyon sektöründe, özellikle özgün ürünler ve iş modelleri veya yeni teknolojilere ilişkin yasal yükümlülükler Türkiye ile sınırlı değildir.

Türk hükümeti telekomünikasyon sektörünü desteklemek amacıyla son yıllarda çok sayıda yeniliğe imza atmıştır. Bu yenilikler kapsamında; vergiye ilişkin engelleri gözden geçirmek, telekomünikasyona ilişkin hukuki ve lisans süreçlerini kolaylaştırmak ve aynı zamanda telekomünikasyon sektörü kapsamında yatırım ve öngörülebilirliği teşvik etmek için altyapılar geliştirmek sayılabilir. Telekomünikasyon sektörü hızla büyüyüp dönüşmektedir. Buna karşın; özellikle özgün ürünler ve iş modelleri veya işlemsel, finansal ve mevzuata ilişkin stratejiler her zaman net değildir.

Moroğlu Arseven, telekomünikasyon endüstrisinin ticari, stratejik, teknik ve düzenleyici yönleriyle ilgili her türlü desteği sunar. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren imüvekkillere günlük operasyonları sırasında destek veren Moroğlu Arseven, telekomünikasyon sektörüne ilişkin uyuşmazlık çözümünün yanı sıra önemli işlemler ve finansman projeleri hakkında tam kapsamlı destek sağlar.

Moroğlu Arseven; sabit ve kablosuz teknoloji sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere danışmanlık desteği sunar. Çeşitli telekomünikasyon alt bölümleri kapsamında yerel ve uluslararası deneyime sahiptir. Bu kapsamda; geleneksel taşıyıcılar ve servis sağlayıcılara, ISS’ler, VoIP sağlayıcılara, uydu veya karasal ağ altyapısı işletmelerine, veri depolama tesisleri ve siber güvenlik hizmetlerine, ekipman ve donanım ithalatçılarına, kablolu ve çevrimiçi yayıncılara danışmanlık verilir. Ayrıca finansörler, özel sermaye ve risk sermayesi yatırımcıları da Moroğlu Arseven desteğinden yararlanabilirler.

Moroğlu Arseven; stratejik ve kapsamlı hukuki öneriler gerektiren yenilikçi telekomünikasyon ürünlerinin veya hizmetlerinin geliştirilmesi ve pazarlanmaları konularında son derece yetkindir. Nesnelerin İnternetine (IoT) ilişkin cihazlar ve hizmetler kapsamında çalışan şirketlere ürün gelişimi stratejileri yaratmak veya ortaya çıkan küresel sorunlara ilişkin yerel düzenlemeler oluşturmak bu kapsamda örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere, mevzuata dair yerel uzmanlıktan ve ilişkilerden beslenen ve aynı zamanda diğer ilgili uzmanlık alanlarındaki deneyimini de katarak danışmanlık verir. Birçok uzmanlık alanıyla entegre olmuş danışmanlık desteğinde; mevzuata uyum, birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, vergi, yapılandırılmış finansman, fikri mülkiyet, rekabet, Ar-Ge, veri koruma, gayrimenkul ve uyuşmazlık çözümü ve diğer ilgili alanlar bulunmaktadır.

Moroğlu Arseven müvekkillere; bulut hizmetleri, veri koruma, spektrum tahsisi, ekipman temini ve izinleri, tescil, fiyatlandırma tarifeleri, numara taşınabilirliği, dolaşım, ara taşıyıcı anlaşmaları, devam eden bilgi açıklama yükümlülüklerine ilişkin hukuki danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Lisans anlaşmaları ve hazineye yapılan ödemeler hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamda örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık, ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri için destek sağlar.

Moroğlu Arseven, müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır. Moroğlu Arseven ayrıca müvekkillerin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gibi uluslararası telekomünikasyon kurumları ile ilişkilerine yönelik de danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven; telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve telekomünikasyon sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.