Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 2015-2018 dönemi için “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Strateji ve Eylem Planı” çıkarılmıştır. Söz konusu dönem içerisinde KOBİ’lerin ulusal ekonomik büyüme ve uluslararası rekabete katkısını artırmayı amaçlayan işbu Eylem Planı, 5/9/2015 tarihli ve 29466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

AB’ye uyum sürecinde duyulan eksiklik sebebiyle 2003 yılında ilk KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) yayımlanmıştır. Eylem Planı’nın yayımlanmasının amacı AB sürecindeki ulusal taahhütlerin yerine getirilmesi olsa da ikincil ve asıl amaç KOBİ’lerin ulusal düzeyde de aynı amaç doğrultusunda, uyumlu ve koordinasyonlu bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır.

2015-2018 Dönemi KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın amacı ise, “Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi” olarak belirlenmiştir. Bu genel amaca yönelik beş stratejik alan ve on beş stratejik hedef belirlenmiştir. Stratejik alanlar; sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’lere yöneliktir.

Belirlenen beş stratejik alan aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve büyümelerinin sağlanması,
 • KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılarak yerel piyasaya uyum sağlama düzeylerinin yükseltilmesi,
 • İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi,
 • KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması.

Belirlenen stratejik alanların uygulamada başarıya ulaşabilmesi için kararlaştırılan başlıca stratejik eylem ve proje örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümünün sağlanması,
 • KOBİ’lerin bölgesel düzeyde rekabet güçlerinin arttırılabilmesine yönelik kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • Enerji verimli teknolojilerin ve iyi uygulama örneklerinin KOBİ’lerde yaygınlaştırılması için rehber dokümanlar hazırlanması,
 • KOBİ’lerde istihdam edilen kadın çalışan sayılarının arttırılması,
 • KOBİ işveren ve çalışanlarının niteliklerinin arttırılmasına yönelik olarak sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
 • KOBİ çalışanlarının fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik ihtiyaç analizi çalışması yürütülmesi,
 • Üniversite öğrencileri arasında inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması çalışması,
 • Destek sağlayıcı kuruluşlar tarafından yapılacak gerekli mevzuat düzenlemeleri yoluyla imalat sanayi KOBİ’lerinin öncelikli olarak desteklenmesi.

KSEP uygulanması neticesinde hedeflenen amaçlar şunlardır:

 • KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın 150 milyar dolar seviyesine taşınması,
 • İhracat yapan KOBİ sayısının 60.000 çıkması,
 • KOBİ’lerin ticari kesim AR-GE harcamalarındaki seviyenin %33 seviyesinde korunması ve
 • 2015-2018 dönemi boyunca KOBİ’lerde 3 milyon yeni çalışan istihdam edilmesi.

Bu linke tıklayarak 2015-2018 yılı KSEP’in tam metnine ulaşabilirsiniz.