2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı (“Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı”), Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek 19 Temmuz 2016 tarihli ve 29775 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Etkin e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırma vizyonu çerçevesinde hazırlanan Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı; Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geldiği seviyeyi daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlamakta olup birbiriyle entegre, etkin, verimli ve güvenilir bir devlet ve kamu hizmet üretimi / sunumu gerçekleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda, stratejinin odağı olarak tanımlanan e-Devlet ekosistemi bakış açısı ile uyumlu olacak şekilde ulusal e-devlet stratejisinin dört stratejik amacına, bu stratejik amaçlara ulaşılması için belirlenen 13 hedefe, ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ise 43 eyleme yer verilmiş olup söz konusu dört ana stratejiyi ve alt başlıklarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • e-Devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
  • e-Devlet Çalışmalarında Koordinasyon Etkinliği Artırılacaktır
  • Kurumsal e-Dönüşüm Kapasitesi Geliştirilecektir
  • İnovatif Yaklaşımlar Takip Edilerek e-Devlet Ekosistemine Uyumlandırılacaktır
 • Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi
  • Ortak BT Altyapıları Geliştirilecektir
  • e-Devlet Hizmetlerine Yönelik Ortak Çözümler Geliştirilerek Yaygınlaştırılacaktır
  • İdari Hizmetlere Yönelik Bilişim Sistemlerinde Bütünlük ve Süreklilik Sağlanacaktır
 • Kamu Hizmetlerinde e-Dönüşümün Sağlanması
  • Kurumsal Bilginin Öncelikli ve Etkin Olarak Elektronik Ortamdan Sunulması Sağlanacaktır
  • Bilişim Sistemlerinde Sektörel Entegrasyonlar Güçlendirilecektir
  • e-Devlet Hizmetlerinin Olgunluk Düzeyi Artırılacaktır
  • Hizmet Sunum Kanalları İyileştirilecek ve Çeşitliliği Artırılacaktır
 • Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması
  • e-Devlet Hizmetlerinin Kullanımı Artırılacaktır
  • Açık Verinin Kullanım Alanları Yaygınlaştırılacaktır
  • e-Katılım Mekanizmaları Güçlendirilecektir

Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.