7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 31541 sayılı ve 14 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  1. Yargı Paketi olarak da bilinen Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (“İYUK”) öngörülen bazı sürelerde yapılan değişikliklerin yanı sıra; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda; İYUK’ta yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir:
  • İYUK’un 10. maddesi uyarınca öngörülen idari makamlara başvuru sürelerinde yapılan düzenlemeler ile;
  • ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara yaptıkları başvurular önceden 60 gün içinde cevap verilmediği halde reddedilmiş sayılırken, artık 30 gün içinde cevap verilmediği halde reddedilmiş sayılacaktır,
  • ilgililer önceden 60 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde dava açabilecekken, artık 30 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde dava açılabilecektir, dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde de yetkili idari makamların bu 30 günlük sürenin sona ermesinden sonra cevap vermesi durumunda cevabın tebliği tarihinden itibaren dava açma süresi içinde dava açılabilecektir,
  • idarenin verdiği cevabın kesin olmadığı hallerde, ilgili tarafından dava açılmadan önce kesin cevabın beklenebileceği süre önceden başvuru tarihinden itibaren 6 ay iken, yeni düzenleme ile bu süre başvuru tarihinden itibaren 4 ay olarak düzenlendi.
  • İYUK’un 11. maddesinde yapılan düzenleme ile ilgililerin idari dava açılmasından önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması hakkında yapacakları başvuruların 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde reddedilmiş sayılacağına ilişkin düzenleme, 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde reddedilmiş sayılacağı şeklinde değiştirildi.
  • İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açma süresine ilişkin olarak önceden idare tarafından cevap verme süresi 60 gün olarak düzenlenmişken, İYUK’un 13. maddesinde yapılan düzenleme ile bu süre 30 gün olarak değiştirildi.
  • Önceden İYUK’ta kararların yazılması için herhangi bir süre öngörülmemişken, 24. maddeye yapılan ekleme uyarınca kararlar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanacak.
  • İYUK’a eklenen geçici 10. madde uyarınca, 7331 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce 10., 11. ve 13. maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde söz konusu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki sürelerin uygulanması öngörüldü.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.