7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 18 Ekim 2022 tarihli ve 31978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (“5651 sayılı Kanun”) sosyal ağ sağlayıcılara ilişkin düzenlemelerinde değişiklikler yapıldı.

Kanun ile, 5651 sayılı Kanun’a ilişkin getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye’den günlük erişimin 10 milyondan fazla olması hâlinde; yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişi temsilci, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olacaktır.
  • Bu temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zaruridir.
  • Sosyal ağ sağlayıcısı temsilcisinin gerçek kişi olması hâlinde bu kişinin Türkiye’de mukim ve Türk vatandaşı olması zorunlu tutulmuştur.
 • Sosyal ağ sağlayıcılarına aşağıda yer alan yeni yükümlülükler getirilmiştir:
  • Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, her altı ayda bir kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulandığını gösteren ve bu yönde kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları sunma yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Bu raporların ayrıca sosyal ağ sağlayıcılarının başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmaları, reklam politikaları ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgileri de içermesi gerekmektedir.
  • Ayrıca rapor, sosyal ağ sağlayıcılarının kullanıcılarına eşit ve tarafsız davranma yükümlülüğü kapsamında, hususa ilişkin alınan tedbirleri de içermelidir.
  • Söz konusu raporun sosyal ağ sağlayıcılarının internet sitesinde yayınlanması da zorunludur.
  • Kullanıcılara öneriler sunarken hangi parametrelerin kullanıldığına dair internet sitesinde açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir bilgi verilme yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Kullanıcılara içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme ve kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunma konusunda gerekli tedbirleri alma ve bu tedbirlere raporunda yer verme yükümlülüğü getirmiştir.
  • Ayrıca reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturulması, bu kütüphanenin internet sitesinde yayınlanması ve bilgilere raporda yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.
  • Sosyal ağ sağlayıcıları, 5651 sayılı Kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ve algoritmasında BTK ile iş birliği hâlinde gerekli tedbirleri almalı ve bu tedbirlere raporunda yer vermelidir. 
  • Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin kriz planı oluşturulması ve BTK’ye bildirilmesi elzem hâle getirilmiştir.

Kanun ile ilgili detaylara bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.