Anayasa Mahkemesi, acele kamulaştırılmaya yetki tanıyan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin idari yargı kararına rağmen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından başlatılan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve taşınmazların Hazine adına tesciline karar verilmesi nedeniyle başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını incelemiştir.

Başvuruya konu olayda, Bakanlar Kurulunca başvurucuların taşınmazlarının da dâhil olduğu bazı taşınmazların kamulaştırılmasında aciliyet bulunduğuna ve acele kamulaştırma usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararın yürütmesi ise Danıştay tarafından durdurulmuştur.

Öte yandan, EPDK, kamulaştırma işlemleri dâhilinde Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde başvurucuların taşınmazlarının bedel tespiti ve adına tescili için dava açmıştır. Başvurucular, aciliyete ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin bu davada bekletici mesele yapılmasını talep etmiş ancak bu talepleri kabul görmemiştir. Yargılama sonucunda taşınmazların idare adına tesciline hükmedilmiştir.

Tescil hükmünün ardından ise Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (“İDDK”) tarafından olayda istisnai bir yöntem olan acele kamulaştırma usulünün uygulanabilmesi için gerekli kamu yararı ve kamu düzeninin sağlanması koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle acele kamulaştırmaya cevaz veren Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, taşınmazların eski sahiplerinin mülkiyet hakkı ihlali iddialarını değerlendirmiştir. Kararda, acele ve olağan kamulaştırma usulleri karşılaştırılarak, acele kamulaştırma usulünün olağan kamulaştırma usulünden tek farkının, henüz kamulaştırma süreci bitmeden idareye taşınmaza el koyma imkânı tanıması olduğu belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, aciliyete ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptalinin, kamulaştırmanın tamamını doğrudan hukuka aykırı hale getirmeyeceğine hükmetmiştir. Kamulaştırma hukuka aykırı olmadığından, ortada bir mülkiyet hakkı ihlali de bulunmadığına hükmedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 18 Ekim 2017 tarihli ve 2015/17510 başvuru sayılı ilgili kararının tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.