Başvurucu, alacak davasına ilişkin yargılamada adil yargılama hakkının ihlal edildiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Başvurucunun re’sen karar düzeltme incelemesi yapıldığı iddiası dosya kapsamında değerlendirilmiş, davalının karar düzeltme kanun yoluna başvurduğu ve başvurucunun da davalının karar düzeltme dilekçesine karşı cevap hakkını kullandığı tespit edildiğinden başvurusu, başvuru hakkının kötüye kullanıldığı gerekçesi ile reddedilerek başvurucuya 500 TL disiplin para cezası verilmiştir.

Başvurucu alacak davasına ilişkin yargılama sürecinde,

  • Yargıtay’ın tarafların talebi olmadan kendiliğinden karar düzeltme incelemesi yaptığı,
  • Yargıtay’ın incelemesinde feragate ilişkin kanun hükümlerinin yanlış yorumlandığı ve
  • yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığı

nedenlerine dayanarak adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Adalet Bakanlığı verdiği görüşte karar düzeltme yoluna taraflardan birinin talebi olmadan gidilemeyeceğini belirtmiştir. Hatta başvurucunun iddiasının aksine davalı tarafın karar düzeltme talebinde bulunduğunun, başvurucunun da davalının karar düzeltme dilekçesine karşı cevap hakkını kullandığının tespit edildiğini bildirmiştir.

Başvurucu ise şikâyetinin bu kısmına ilişkin Adalet Bakanlığı görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.

Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından ileri sürülen iddianın yanıltıcı beyan niteliğinde olduğunun, başvuruya konu yargılama dosyası incelendiğinde aslında karar düzeltme başvurusunun gerçekleştiğinin anlaşıldığından başvurunun “başvuru hakkının kötüye kullanımı” nedeniyle reddine karar vermiştir. İlgili kararda mahkemeyi yanıltmak amacıyla gerçek olmayan maddi vakıalara dayanılması veya bu nitelikte bilgi ve belge sunulması başvuru hakkının kötüye kullanılması olduğu hususu özellikle vurgulanmıştır.

Buna ilaveten Anayasa Mahkemesi başvurucu aleyhine başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle 6216 sayılı Kanun’un 51. Maddesi ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 83. Maddesi uyarınca takdiren 500 TL disiplin para cezasına hükmetmiştir.

Bu linke tıklayarak Anayasa Mahkemesi’nin kararının tam metnine ulaşabilirsiniz.