Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 12 Eylül 2018 tarihli ve 2015/6999 başvuru sayılı kararı ile başvurucunun ihale ile idareden satın aldığı aracın üzerindeki ihtiyati tedbir şerhi gerekçe gösterilerek yaklaşık bir yıl boyunca adına tescil edilmemesi ve bu sebeple oluşan zararın giderilmemesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Başvuruya konu olayda, başvurucu, vergi dairesince düzenlenen açık artırmada aldığı aracın trafik siciline tescili için Emniyet Müdürlüğüne başvurmuştur. Tescil, aracın üzerinde ihtiyati tedbir şerhi bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Başvurucunun bu işleme karşı İdare Mahkemesinde açtığı iptal davası kabul edilmiş ve araç başvurucu adına tescil edilmiştir.

Tescili müteakiben, mesleği şoförlük olan ve uluslararası taşımacılık yapan başvurucu, satın aldığı aracın yaklaşık bir yıl geç tescil edilmesi nedeniyle uğradığı zararların tazmini için İdare Mahkemesinde tam yargı davası açmıştır. Mahkeme davayı reddetmiştir. Temyiz edilen karar Danıştay tarafından onanmış, başvurucunun karar düzeltme istemi de ilgili Danıştay dairesince reddedilmiştir.

Başvurucu, bu kez, idarenin hukuka aykırı işlemi üzerine aracını bir yıl boyunca kullanamaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, idare mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunan idari işlem nedeniyle aracın yaklaşık bir yıl geç tescilinin mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiğini belirtmiştir. Mahkeme, idarenin hatası nedeniyle kazancından mahrum kalan başvurucunun zararının giderilmediği göz önünde bulundurarak, müdahale ile başvurucuya aşırı bir külfetin yüklendiği, kamu yararı amacı ile mülkiyet hakkının korunması arasında olması gereken adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğu ve müdahalenin ölçülü olmadığını tespit etmiş, bu durumun Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkına aykırılık teşkil ettiğine hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.