Anayasa Mahkemesi (“AYM”) başvurucunun (“Başvurucu”) bilgisayarına indirdiği WhatsApp uygulamasındaki özel mesajlarının içeriğine işveren tarafından ulaşılmasının ve bundan yola çıkarak iş akdinin feshedilmesinin, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetini ihlal ettiğini belirtmiştir.

Karara konu olayda;

  • Başvurucu, ilk derece mahkemesinde açtığı işe iade davasında iş akdinin haksız yere feshedildiğini, WhatsApp konuşmalarının kişisel veri niteliğinde olduğunu ve dolayısıyla hukuka aykırı delil niteliğini haiz olduğunu ileri sürerek işe iade talebinde bulunmuştur.
  • İlk derece mahkemesi, fesih bildiriminin yazılı yapılmayarak şekil şartına uymamasından ötürü feshin geçersiz olduğuna hükmetmiş, davalıların vekili bu karara karşı istinaf yoluna başvurmuştur. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi ilk derece mahkemesinin kararını bozarak davanın kesin olarak reddine karar vermiştir.
  • Başvurucu AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur. AYM söz konusu mevzuyu incelerken işverenin menfaati ile işçinin temel hak ve özgürlükleri arasındaki dengeyi gözeterek işverenin, işçinin iletişimini denetlemesi yetkisini özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti kapsamında değerlendirmiştir.

AYM esas yönünden yapmış olduğu incelemede aşağıdaki hususlara değinmiştir:

  • İletişim araçlarının kullanım koşullarına ilişkin olarak önceden tam ve açık bilgilendirme yapılmaması durumunda çalışanın iş bilgisayarını özel mesajlaşmaları amacıyla kullanabileceğinin işveren tarafından öngörülebilir bir durum olduğu açıktır.
  • Dolayısıyla önceden çalışana bu tarz bir bilgilendirme yapılmaması hâlinde çalışanın temel hak ve özgürlüklerine bir müdahale söz konusu olduğunda, çalışanın bu hak ve özgürlüklerinden yararlanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
  • Söz konusu olayda işverenin iş bilgisayarı üzerinde inceleme yetkisi kapsamını gösteren bir bildirim yapılmamıştır.
  • Bu bağlamda Başvurucu’nun kişisel mesajlarının içeriğine Başvurucu’nun rızası olmadan ve önceden bilgilendirme yapılmadan ulaşılması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.
  • Ayrıca, WhatsApp programının niteliği gereği kişisel kullanıma ilişkin bir uygulama olduğu herkesçe bilinen bir husustur.
  • Bütün bunlara ek olarak somut olayda çalışanın özel mesajlarına erişilmesini zorunlu kılan bir hususun varlığı da bulunmamaktadır.
  • Yargılama esnasında yukarıda değinilen hususlara mahkemelerce değinilmemiş, kişisel içerikli mesajların iş akdinin feshinin dayanağını oluşturmasının işçinin özel hayatı ve haberleşmesine olan etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirme de yapılmamıştır.

AYM, yukarıda bahsedilen gerekçeler ışığında, çalışanın kişisel içerikli mesajlarına çalışanın rızası olmaksızın erişilmesinin ve iş akdinin bu mesajlar sebebiyle feshedilmesinin Anayasa ile güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal eder nitelikte olduğuna kanaat getirmiştir.

11 Şubat 2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 28 Aralık 2021 tarihli ve 2018/34548 başvuru sayılı AYM kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.