Anayasa Mahkemesi (“AYM”), karar verildiği esnada henüz yürürlüğe girmemiş düzenlemeye dayanarak nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. 

Karara konu olayda, Başvurucu kamulaştırmasız el atma nedeniyle açtığı tazminat davasında reddedilen kısım için kanuni dayanağı olmaksızın aleyhe nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiası ile AYM’ye başvurmuştur.

Başvurucu, kendisi adına kayıtlı taşınmaza kamulaştırmasız el atılması sebebiyle idareye karşı tazminat davası açarak fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 1.000 TL tazminat talebinde bulunmuştur. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu uyarınca Başvurucu, talebini ıslah ederek 174.150 TL’ye yükseltmiştir. İlk derece mahkemesi anılan bilirkişi raporunun yapmış olduğu farklı bir değerlendirmeye dayanarak, 13 Kasım2014 tarihli kararı ile Başvurucu’nun talebinin kısmen kabul, kısmen reddine karar vererek Başvurucu lehine 51.988-TL’ye ve 1.500 TL maktu vekalet ücretine hükmetmiştir.

Başvurucu ve idare tarafından temyiz edilen karar, Yargıtay tarafından vekalet ücreti ve yargılama harçları yönünden düzeltilerek onanmıştır.

Yargıtay, kamulaştırmasız el atma davalarında maktu vekalet ücretine hükmedilmesini öngören düzenlemenin AYM’nin 13 Mart2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13 Kasım2014 tarihli ve 2013/95 E., 2014/176 K. sayılı kararı ile iptal edildiğini öne sürerek, somut olayda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği yönünde hüküm kurmuştur.

Başvurucu ise, davanın kısmen reddi hâlinde karşı tarafa maktu vekalet ücreti ödenmesini öngören kanun hükümlerine güvenerek davasını ıslah ettiğini ileri sürmüştür. Islah tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun değişikliği uyarınca davanın reddedilen kısmı için aleyhine 12.172,96 TL nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin adil yargılama hakkını ve mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştur.

AYM dosya kapsamında gerçekleştirdiği inceleme neticesinde, ilk derece mahkemesi kararının tarihini dikkate alarak, AYM’nin maktu vekalet ücreti ödeneceğine ilişkin düzenlemeyi iptal ettiği kararın, Başvurucu’nun açtığı davanın karar tarihi itibariyle henüz yürürlüğe girmemiş olması sebebiyle nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin kanuni dayanağı bulunmadığını belirtmiştir. Bu çerçevede, Başvurucu’nun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

18 Kasım 2020 tarih ve 31308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29 Eylül 2020 tarih, 2017/5056 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.