Anayasa Mahkemesi, 12 Kasım 2015 Tarihli, 29530 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 22 Ekim 2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararda Sermaye Piyasası Kanunu’nun sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesini açıklayan 13. maddesinin itiraza konu 4. fıkrasının; aracı kurumlarca katılma belgelerinin geri alımının yapılamayacağını, kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) intikal edeceğini, bunların üzerindeki sınırlı ayni hakların kendiliğinden sona ermiş sayılacağını ve son olarak teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılacağını; öngören kuralın Anayasa’nın Mülkiyet Hakkı (Madde 35) ile Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması (Madde 13) maddeleri kapsamında ihlal teşkil edip etmediğini değerlendirmiştir. İlgili kararda, mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu ve bu müdahalenin kamu yararı ile bireyin mülkiyet hakkı arasında adil ve makul bir denge gözetmediği Mahkemece tespit edilerek bu durumun Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğine karar verilmiştir.

Mahkeme Anayasa Madde 13 ile 35 kapsamındaki değerlendirmeleri sonrasında itiraz konusu kuralın kişilerin maliki oldukları menkul kıymetler üzerindeki mülkiyet hakkını süresiz ve sınırsız olarak kaldırmasının, sermaye piyasalarında yatırım yapacak kişiye güvenceye sahip bir şekilde yatırım olanağı tanımamasının ve sermaye piyasalarında işlem yapan kişilerin hak kaybına uğramaları durumunda telafi edici herhangi bir yol veya tazmin mekanizması öngörülmemesinin kamu yararı ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında adil bir denge oluşturamadığından Anayasaya aykırı olduğuna hükmederek ilgili kuralları içeren Sermaye Piyasası KanunuMadde 13/4’ün; aracı kurumlarca katılma belgelerinin geri alımının yapılamayacağını, kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)’ne intikal edeceğini, bunların üzerindeki sınırlı ayni hakların kendiliğinden sona ermiş sayılacağını ve son olarak teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılacağını; öngören kurallarını iptal etmiştir.

Bu linke tıklayarak Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine ulaşabilirsiniz.