Anayasa Mahkemesi, verilen süre içinde UYAP üzerinden temyiz talebinde bulunulmuş olmasına rağmen, mahkeme kaleminin talebi süresinde işleme sokmaması ve sonucunda talebin süre sebebiyle reddedilmesine ilişkin talebi 24 Ekim 2019 tarih ve 2016/1235 sayılı kararında değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda, mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine karar verilirken başvurucunun yeniden yargılanma talebi de kabul edildi.

Davaya konu olayda,

  • Başvurucunun ilk derece mahkemesinde açtığı dava kabul edildikten sonra karşı taraf vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  • Temyiz talebi sonrasında Yargıtay 21. Hukuk Dairesi mahkeme kararını incelemiş ve 30 Nisan 2015 tarihinde kararı bozmuştur.
  • Yargıtay’ın bozma kararı başvurucuya 3 Haziran 2015 tarihinde tebellüğ edilmiş, başvurucu vekili UYAP sistemi üzerinden sunduğu dilekçe ile kararı 11 Haziran 2015 tarihinde temyiz etmiştir.
  • Yargıtay, başvurucunun temyiz dilekçesinin 12 Haziran 2015 tarihinde sunulduğunu belirtmiş ve süre aşımı nedeniyle temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi, kanunilik, meşru amaç ve ölçülülük ilkelerini gözetmiş ve yaptığı incelemelerde;

  • 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, başvurucunun tebligatı aldıktan sonra, sekiz günlük yasal süre içerisinde temyiz dilekçesini sunabileceğini,
  • Elektronik ortamlardan yapılan başvuruların yasal sürenin son günü saat 00:00’a kadar yapılabileceğini,
  • Mevcut olayda, 3 Haziran 2015 tarihinde tebellüğ olunan karara istinaden, temyiz talebinin 11 Haziran 2015 tarihinde 17:44’te UYAP üzerinden sunulduğunu,
  • Mahkeme kaleminin talebi 12 Haziran 2015’te işleme aldıklarını, talebin işleme geç alınmasının mahkemenin kendi iç işleyişinden kaynaklı olduğunu ve bunun sonuçlarına başvurucunun katlanmaması gerektiğini,
  • Başvurucunun, yasal sürenin son günü mesai bitiminden sonra 17:44’te dilekçesini sunmasının makul olduğunu,
  • Başvurucunun katlanması gereken külfetin, hedeflenen meşru amaçlarla orantısız ve dolayısıyla müdahalenin ölçüsüz olduğunu

tespit etmiştir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle Anayasa Mahkemesi; başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişme hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve yeniden yargılama talebinin kabul edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

24 Ekim 2019 tarih ve 2016/1235 numaralı Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.