Anayasa Mahkemesi, Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yaptığı başvuru üzerine 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 1., 2., 3. ve 4. maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Başvuruya konu hüküm,

  • Anonim ve limited şirketlerin pay senetleri ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait pay senetlerinin ve bu şirketlerin tahvillerinin, kanuni mazeret olmaksızın beş senelik zamanaşımına uğrayan faiz, kâr ve ikramiye gibi menfaatlerinin,
  • Bu şirketlerin pay senetleri ile tahvillerinden bedele inkılap etmiş olanlarının on senelik zamanaşımına uğrayan bedellerinin

devlete intikal etmesine ilişkindir.

Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda, itiraz konusu maddelerin

  • Şirket ile ortaklar arasındaki ortaklık ilişkisine, dolayısıyla mülkiyet hakkına müdahalede bulunduğu,
  • Şirket ve ortaklar bakımından telafisi zor sonuçlar doğurabileceği,

ileri sürülmüştür.    

İptali istenen maddeleri değerlendiren Anayasa Mahkemesi bu maddelerin,

  • Şirketlerin düşürücü zamanaşımına uğrayan borçları niteliğindeki menfaat ve bedeller üzerindeki mülkiyet hakkını sınırsız ve süresiz ortadan kaldırdığına,
  • Aynı zamanda şirketlerin bu borçları ödemesi ihtimalini bertaraf ettiğine,
  • Kamu yararı karşısında şirketleri olağan dışı ve aşırı bir yük altında bıraktığına,

karar vermiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında, Anayasa Mahkemesi söz konusu hükümlerin sermaye şirketlerinin mülkiyet hakkını ölçüsüz bir biçimde sınırlandırması sebebiyle, ilgili Kanun’un 1., 2., 3. ve 4. maddelerini iptal etmiştir.

20 Haziran 2019 tarihli 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Nisan 2019 tarih, 2018/136 E. ve 2019/21 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.