Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9091 ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları (“Kararlar”) ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında geçirilen sürelerin gelir vergisi teşvikine dahil edilmesi konusu netliğe kavuştu ve Ar-Ge harcamalarına vergi indirimi yürürlüğe girdi.

Yürütülen Projeye İlişkin Ar-Ge Merkezleri Dışında Geçirilen Sürelerin Vergi Teşviki

Ar-Ge veya tasarım personelinin bu Ar-Ge merkezlerinde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge ve tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışında gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

  • Laboratuvar analiz, test ve deney çalışmaları,
  • Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,
  •  Saha araştırması,
  • Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler

Lisansüstü Eğitim Kapsamında Dışarıda Geçirilen Süreler

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek kaydıyla merkez veya bölge dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü Ar-Ge ve tasarım merkezi yönetiminin veya teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Ar- Ge Harcamalarına İlişkin Vergi İndirimi Uygulamaları

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde 50’si, 31 Aralık 2023’e kadar, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Söz konusu merkezlerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için;

  • Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payının,
  • tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısının,
  • uluslararası destekli proje sayısının,
  • lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personel sayısına oranının,
  • toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranının ve
  • Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranının

herhangi birinin bir önceki yıla göre en az yüzde 20 artış sağlaması gerekmektedir.

İlgili mevzuata aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.