Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler sonucunda idarenin ve atık üreticilerinin yükümlülükleri genişlemiş olup, lisans uygulamalarında ve atıkların ihracatındaki bildirim sistemlerinde yenilikler yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) değişiklik yapan Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikle birlikte Yönetmeliğin kapsamı da daraltılmış ve kontamine olmamış hafriyat toprağı Yönetmeliğin kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak, hafriyat toprağının çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği, Yönetmeliğe yeni tanımlar eklemiştir:

  • Atık Taşıma Aracı: Atıkların taşınması amacıyla kullanılan, teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenen araçlar.
  • Ön Bildirim Formu (Notifikasyon): Atıkların sınırlar ötesi hareketinde, Yönetmelik’te Ek-5’te yer alan bilgi, beyan ve formlar kullanılarak yapılan başvuru.
  • Yetkili Otorite: Basel Sözleşmesi kapsamında atıkların ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak işlemleri yürüten ülkenin yetkili kurumu.
  • Çevre Bilgi Sistemi: Çevre yönetimiyle ilgili olarak yapılan beyan ve bildirimlerin toplandığı ve değerlendirildiği Bakanlıkça oluşturulmuş olan çevrimiçi sistem olarak tanımlanmıştır.

“Geçici Depolama” tanımında da değişiklik yapılmış ve atıkların üretildikleri yerde geçici depolanma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Değişiklikle birlikte geçici depolama bakımından süre sınırları getirilmiş olup, tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla altı ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla bir yıl süreyle geçici depolanabilecektir.

Geçici depolama izinleri bakımından da ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muaf tutulmuştur. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için Bakanlığın İl Müdürlüğünden geçici depolama izni alması gerekmektedir. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’ne göre çevre lisansı uygulamasından Bakanlık’ça muaf tutulan tesislerin atık yönetim planında miktar ve türe ilişkin bilgileri vermesi, Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerekli bildirimleri yapması ve atık yönetimi ile ilgili mevzuat hükümlerine uyması gerekmektedir. Ayrıca çevre lisansı muafiyetine ilişkin başvuruların Bakanlığa yapılması ve Bakanlıkça atık ve tesis bazında değerlendirme yapılması söz konusudur.

Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte Büyükşehir Belediyelerinin yükümlülükleri genişletilmiş olup, ihtiyaç olması durumunda, belediye atıkları için aktarma istasyonu kurma/kurdurtma, işletme/işlettirme yükümlülüğü getirilmiştir. Atık üreticileri de artık ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü oldukları atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla yükümlüdür.

Tehlikeli atıkların ihracatında ön bildirim (notifikasyon) formu ve uluslararası atık taşıma (movement document) formu kullanılacağı öngörülmüştür.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.