Avrupa Birliği’nden Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların Yönetimine İlişkin Genelge (“Genelge”), 8 Aralık 2015 tarihli ve 29556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genelge, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın amacına uygun şekilde Türkiye’nin AB tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB değerleri, standartları, politikaları ve uygulamalarına uyum sağlamak amacı ile siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik reformlarını desteklemek için kullanılacak, aday ülkelere sağlanan katılım öncesi fonların yönetimine ilişkindir.

2007-2013 yıllarını kapsayan ilk dönem sonrasında, 11 Şubat 2015 tarihinde 2014-2020 yıllarını kapsayacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ne mali yardım öngören düzenlemeler hakkında çerçeve anlaşma imzalanmıştır. Bu 4,5 milyar Euro tutarındaki mali yardım, öncelikli olarak belirlenmiş dokuz sektör için kullandırılacaktır.

Genelge ayrıca işbu sektörlerle birlikte politika alanlarını da belirleyip, ilgili sorumlu kurumları da göstermektedir.

Bu doğrultuda:

  • Birliğe üyelik için hazırlayıcı reformlara ilişkin politika alanında, demokrasi ve yönetişim sektöründe sorumlu kurum olarak Avrupa Birliği Bakanlığı atanmıştır. Hukukun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin sektörde, alt sektörlere göre değişiklik gösterecek şekilde Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı sorumlu kurum olarak atanmıştır.
  • Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınmaya ilişkin politika alanında, çevre ve iklim programı sektöründe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ulaştırma sektöründe, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, enerji sektöründe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rekabetçilik ve yenilik sektöründe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu kurumlar olarak atanmıştır.
  • İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin politika alanında, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar sektöründe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu kurum olarak atanmıştır.
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmaya ilişkin politika alanında, yine bu sektöre ilişkin olarak, alt sektörlere göre değişiklik gösterecek şekilde Kırsal Kalkınma Programı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu kurumlar olarak atanmıştır.

Genelge uyarınca istihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsiyet eşitliğinin teşviki ve insan kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ve tarım ve kırsal kalkınmaya ilişkin politika alanlarında çok yıllı programlar hazırlanması öngörülmüşken, diğer politika alanları bakımından yıllık program otoritelerinin faaliyet göstermesine karar verilmiştir.

Genelge uyarınca, sorumlu kurumların uygun düzeydeki yöneticileri arasından yine ilgili kurum tarafından belirlenecek nihai yararlanıcı yetkili temsilcileri, teknik uygulama ve projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan her türlü tedbiri alabilecektir.

Fonların yönetimi kapsamında Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi de kurulmuş olup, mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak veya yaptırmak konusunda görev yapacaktır. Yine bu kapsamda, koordinasyon kurulu ve komitelere kurulduğu gibi üç tane izleme komitesi de kurulmuştur.

Sorumlu kurumlar ilgili sektör veya alt sektör altındaki faaliyetlere ilişkin bir değerlendirme planı hazırlarlar ve bu planlardan oluşan ülke değerlendirme planı Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü tarafından Avrupa Komisyonuna iletilir. Aynı şekilde hazırlanan raporlar da Koordinatör tarafından Avrupa Komisyonuna iletilir.

Son olarak, genelge kapsamında sorumlu kurumların Avrupa Birliği’nin şeffaflık ve görünürlük ilkelerine uyacakları belirtilmiştir.

Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.