Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından denetçi raporunda kilit denetim konularının bildirilmesi, yönetimle denetim sözleşmesinin şartları üzerine anlaşmaya varılması ve finansal tabloların düzenlenmesinde denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişim kurmasına ilişkin denetçi sorumluluğu hususlarını düzenleyen ve detayları aşağıda belirtilen üç adet tebliğ çıkarılmıştır:

  • 46 Numaralı Tebliğ ile Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı (BDS 701) yürürlüğe konulmuştur. BDS 701’de, denetçi raporunda kilit denetim konularının bildirmesine ilişkin denetçinin sorumluluğunu ve denetçi raporunda bildirilecek hususlara ilişkin denetçinin yaptığı değerlendirmeler ile bildirimlerin şekli ve içeriği düzenlenmiştir. Tebliğ borsada işlem gören işletmeler bakımından 01.01.2017 tarihinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi diğer şirketler bakımından ise 01.01.2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • 47 Numaralı Tebliğ ile bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde yönetimle ve üst yönetimden sorumlu olanlarla anlaşmaya varılmasına ilişkin eski denetim standardı yürürlükten kaldırılarak, bu konuda (revize) yeni standart yürürlüğe konmuştur (BDS 210). BDS 210, yeni bir denetim sözleşmesinin kabul edilmesi yahut mevcut denetim sözleşmesinin devam etmesi hususunda denetçiye düşen sorumluluklara ilişkin standartları düzenlemekte olup sözleşmenin kabulüyle ilgili olarak denetçinin kontrolü altında olan hususları ele almaktadır. Tebliğ 01.01.2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • 48 Numaralı Tebliğ ile, üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim hakkında eski denetim standardı yürürlükten kaldırılarak, bu konuda (revize) yeni standart yürürlüğe konulmuştur (BDS 260). BDS 260, finansal tabloların denetiminde denetçinin üst yönetiminden sorumlu olanların iletişim kurma sorumluluğunu düzenlemektedir. BDS 260, KGK tarafından belirlen işletmeler ve borsada işlem gören işletmeler için bazı özel hükümler öngörmektedir. Tebliğ 01.01.2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğler 9 Mart 2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

46 Numaralı Tebliğ’in (BDS 701) tam metnine bu linkten, 47 Numaralı Tebliğ’in (BDS 210) tam metnine bu linkten ve 48 Numaralı Tebliğ’in (BDS 260) tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.