Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”), Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde kendi adına denetim faaliyetleri yürütenler, sürekli eğitim süreleri, denetim sözleşmelerinin ve raporlarının süreleri ve denetim sözleşmelerinin feshi ile ilgili önemli değişiklikler yapmıştır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği (“Değişiklik Yönetmeliği”) 21 Temmuz 2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliğinde öne çıkan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunan bağımsız denetçiler için “denetimi üstlenen bağımsız denetçi” (“Bağımsız Denetçi”) terimi kullanılmıştır.
 • Denetimi üstlenen bağımsız denetçilerin
  • Sorumlu denetçi olabilme şartlarını karşılaması,
  • Kendi adlarına denetim faaliyetini yürütebilmek için asgari nitelik ve genişlikteki kendi denetim ekiplerini kurması,
  • Herhangi bir denetim kuruluşunda veya başka bir denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ortak, kilit yönetici veya denetçi olarak görev almaması ve denetçilerinin ayrıca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunmaması,
  • Denetçilerin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,
  • Denetim kadrosunda kendisi hariç kanun uyarınca kendileri adına imzaya yetkili kılınan en az bir sorumlu denetçinin bulunması,
  • Kendi kalite sistemlerini oluşturması,
  • Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması gerekmektedir.
 • Bağımsız denetçiler 1 Ocak 2019’dan sonra bu gereklilikleri yerine getirmek ile mükelleftir.
 • Faaliyet izni askıya alınanlar ve denetim faaliyeti durdurulanlar ile denetim faaliyetinde bulunamayacağını beyan edenler Bağımsız Denetçi Resmi Sicilinde (“Sicil”) gayrı faal gösterilecektir.
 • Sicilde kayıtlı olmayanların yanı sıra gayrı faal gösterilenler de bağımsız denetim faaliyetinde bulunamayacaklardır.
 • Denetçiler için Kurum tarafından öngörülen sürekli eğitim yükümlülüğüne ilişkin artık yıllık ve üçer yıllık dönemlerde yerine getirilmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmemek artık faaliyetin durdurma sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir.
 • Denetim sözleşmesinin feshi için feshin Kurum tarafından haklı olarak görülmesi gerekliliği kaldırılmıştır, feshi takip eden on gün içerisinde Kurum’a bildirim yapmak yeterli olacaktır.
 • Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan denetimlerde denetim raporlarının, denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda denetlenen işletmenin faaliyet döneminin sonunu takip eden üçüncü ayın sonuna kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zorunludur.
 • Kurum tarafından yapılan denetim ve incelemeler neticesinde denetim faaliyeti durdurulan denetim kuruluşları ve denetçiler, durdurma kararı devam ettiği süre içinde yeni sözleşme yapamayacak ve denetimlerde görev alamayacaklardır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.