Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin belirlenmesine yönelik aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı eşikleri düşürülmüştür. Değişiklik Kararı ile getirilen temel değişiklik, aktif toplamı 40 milyon TL ve üzeri ya da yıllık net satış hasılatı 80 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin artık bağımsız denetime tabi olmalarıdır (ilgili değerler daha öncesinde, sırasıyla, 50 milyon TL ve 100 milyon TL idi). Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerin bağımsız denetimine ilişkin aktif toplamı ve satış hasılatı eşikleri de düşürülmüştür.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (“Değişiklik Kararı”), 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kararı ile, 19 Aralık 2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da (“Karar”) değişiklik yapılarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda rakamsal düzenlemeler yapılmıştır.

Değişiklik Kararı uyarınca, aşağıda yer alan üç ölçütten en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte sağlayan şirketler bağımsız denetime tabidir:

  • Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 50 milyon TL idi).
  • Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 100 milyon TL idi).
  • Çalışan sayısı 200 ve üstü.

Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar bağımsız denetime tabidir:

  • Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 40 milyon TL idi).
  • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 50 milyon TL idi).
  • Çalışan sayısı 25 ve üstü.

Belirli istisnalar bulunmak üzere, Değişiklik Kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun denetimine veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemelerine tabi olan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabidir:

  • Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 50 milyon TL idi).
  • Yıllık net satış hasılatı 60 milyon TL ve üstü Türk Lirası (önceden bu eşik 100 milyon TL idi).
  • Çalışan sayısı 200 ve üstü.

Değişiklik Kararı ile yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketleri ve fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler için aranan toplam aktif ve satış hasılatı eşikleri düşürülmüştür.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.