Türkiye Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki illere yapılacak yardımlara verdiği desteklerin kapsamını genişletti. Değişiklik ile teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV’den istisna tutulabilecektir. Aynı zamanda Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşınan tesislere ek menfaatler sağlanacaktır. Karar 2017 içerisinde yapılacak yatırımlar için önemli vergi istisnaları öngörmektedir.

Bakanlar Kurulu’nun 13.2.2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı kararı (“Karar”) uyarınca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklikler yapılmıştır. Karar 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV’den istisna edilebilecektir.
  • Organize sanayi bölgeleri için Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanan teşvikler genişletilmiştir. Altıncı bölgeye verilen destekler dördüncü ve beşinci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara da verilecektir.
  • “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar, bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanabilecektir.
  • Cazibe Merkezi Programları kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda, taşındıkları bölgeye göre Ssgorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden faydalanılabilecektir.
  • Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve gerekli şartların sağlanması halinde, taşınan tesis ek destek ve ilave yatırım ise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi desteğinden yararlanabilir.

Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için

  • bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, %100 oranında,
  • bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında yatırım desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan eklenmek suretiyle,
  • kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere

uygulanır.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.