Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile yönetim kuruluna ait olan kredi açma yetkisi, çıkar çatışmalarının önlenmesi, kredi komitelerinin rolü, kredi sınırlamaları, risk ölçümü ve belgelendirmeye ilişkin önemli kurallar belirlenmiştir.

21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2024’de yürürlüğe girecek olan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile özellikle kredi açmaya, onay süreçlerine ve diğer idari esaslarla ilgili politikaları belirlemeye, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlamaya yönelik birçok yeni düzenleme getirilmiştir.

Yönetmelik hükümleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (“BDDK”) tarafından yürütülecektir.

Yönetmelik’te bulunan önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Bankalarca 5 milyon TL’nin üzerinde verilecek nakdi ve gayri nakdi krediler için müşterilerden hesap durumu belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir. Daha önce bu uygulama, 2 milyon TL’yi geçmeyen kredi talepleri için geçerliydi.
  • Tüketici kredileri hariç olmak üzere, verilecek krediler 5 milyon TL eşik tutarın üzerinde kaldığı sürece bunlara ilişkin hesap durumu belgelerinin her yıl hesap dönemini izleyen 9 ay içerisinde alınmasına devam edilecektir. Yurt içi bankaların kendi aralarındaki vadesiz veya vadesi 3 ayı aşmayan işlemler için hesap durumu belgesi alınmayabilecektir.
  • Bankalar, kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek, karşı tarafın malî gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlara ilişkin esasları belirlemekle yükümlü olacaktır.
  • Canlı alacak olarak izlenen müşterilerden, kredi tahsis aşamasında; denetlenmiş en güncel finansal tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının, Yönetmelik’te belirtilen finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren analiz tablosunun, anonim ortaklıklardan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun bankalarca alınması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Bu kredilerden, BDDK tarafından kapsamı belirlenecek olanlar için yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması da diğer zorunluk olarak belirlendi.
  • Konut teminatlı kredilerde, kredi teminat oranının azami sınırı ve binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi teminat oranının azami sınırı, tüketici kredilerinde ve tüketici kredilerinin yeniden yapılandırılmasında uygulanacak azami vadeler Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir.
  • İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacaktır. BDDK, bu kapsamda yer alan sınırlamaları belirlemeye veya ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacaktır.
  • Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamayacaklardır.
  • Banka genel müdürü veya yönetim kurulu üyelerinden, yalnızca bu sıfatları dolayısıyla bankanın dâhil olduğu risk grubu içinde yer alanlar hakkında, bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılacak kredilere ilişkin olarak bu hüküm uygulanmayacaktır.
  • Bankanın dâhil olduğu risk grubu ve Bankacılık Kanunu’nun 50. maddesinde belirtilen kişiler ile yapılan; kredilendirme ve diğer işlemlerde aranan koşullar, bu işlemlere ilişkin tahsis, ödeme, teminatlandırma dâhil tüm aşamalarda piyasa koşullarından farklılık arz edemeyecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz. (Sadece Türkçe dilinde mevcuttur.)