11 Nisan 2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (“Karar”) uyarınca, 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 gümrük istatistik pozisyonlu “Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)” olarak tanımlanan eşyaların, bunları üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil olmak üzere) 5.000.000 m2 miktar için ilave gümrük vergisi %0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

Karar uyarınca, bu tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 12 Eylül 2011 tarih ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise ilgili eşya için söz konusu İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanır.

Ek olarak, Karar uyarınca, Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenir ve Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin bu ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Karar uyarınca, tarife kontenjanına başvuru, tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişki usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek olup, söz konusu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5) (“Tebliğ”) 11 Nisan 2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:

Tarife Kontenjanı Başvurusu

 • Karar ile açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.
 • Tarife kontenjanında yararlanabilmek için 11 Nisan 2020 tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden elektronik imza ile firma adına yetkilendirilmiş kişilerce başvuru yapılmalıdır.
 • Tebliğ kapsamında, başvuru formu örneğine ve başvuruya eklenecek belgelerin listesine yer verilmektedir. Başvuru formunun yanı sıra başvuruda sunulması gereken belgeler, eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve firma adına düzenlenmiş kapasite raporunun tasdikli sureti ve ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma faturalar olarak belirlenmiştir.
 • Eksik başvuru yapılması halinde, Ticaret Bakanlığınca eksikliklerin tamamlanması için beş gün ek süre verilir.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

Dağıtım

 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler kapasite raporunda belirtilen tüketim miktarını aşmamak kaydıyla karşılanır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir

İthal Lisansı

 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığınca elektronik olarak düzenlenecek ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
 • Düzenlenecek ithal lisansları 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil olmak üzere) geçerlidir.
 • İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
 • İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak, ihtiyaç olması halinde İthalat Genel Müdürlüğü re’sen veya ilgili firmanın talebi üzerinde değişiklik yapılabilir.
 • İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Karar’ın tam metinine bu bağlantıdan, Tebliğ’in tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.