Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”), Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği (“Değişiklik Yönetmeliği”), 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile enerji sektörüne yönelik kullandırılan kredilere ilişkin 31.12.2016’ya kadar uygulanacak hükümleri kapsayan geçici bir madde eklenmiştir.

Söz konusu maddeye göre, bankalarca enerji sektörü için kullandırılan ve ikinci grupta sınıflandırılan kredi ile diğer alacaklar, iki defayla sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabileceği düzenlenmiştir.

Yeni sözleşme koşullarına bağlanan kredi ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde 10’unun geri ödenmesi koşuluyla birinci grup kredi ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilecektir.

Bankaların, yeni sözleşme koşullarına bağladıkları kredi ve diğer alacaklarını, sınıflandırma esasları çerçevesinde değerlendirerek ilgisine göre üçüncü, dördüncü veya beşinci gruba dâhil etmesi mümkün kılınmıştır.

Bankalar tarafından enerji sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan kredi ve diğer alacaklar dışında, üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırılan kredi veya diğer alacakların bulunması halinde, bu krediler de aynı grupta sınıflandırılacaktır. Buna ek olarak bu krediler için ilgili grup itibarıyla öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması bankaların takdirinde olacaktır.

Söz konusu kredilere ve diğer alacaklara ilişkin bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dâhil olmak üzere, kredi ve diğer alacaklar gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecektir ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecektir.

İlgili düzenlemeye bu linkten ulaşabilirsiniz.