Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) Sistemleri, 26 Haziran 2021 yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik’e (“Kimlik Doğrulama Yönetmeliği”) uygun hâle getirildi. 

Kimlik Doğrulama Yönetmeliği ile;

 • Başvuru sahibinin kimlik doğrulama işleminin:
 • e-Devlet kapısı,
 • Yapay zeka veya yetkili marifetiyle görüntülü doğrulama,
 • C Kimlik Kartı ile birlikte PAdES oluşturma,
 • Yüz yüze kanallarda başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek video görüntüsü alma

yöntemleri vasıtasıyla yapılabileceği,

 • İşletmeci/hizmet sağlayıcıların, başvuru sahiplerinin kimlik doğrulama bilgilerinin bilgi sistemlerinde, şifreli veya matematiksel olarak geriye dönüştürülmesi mümkün olmayan yöntemlerle muhafaza edilmesine, kimlik doğrulama amacıyla aktarılırken şifrelenmesine, işlemin amacına, yetkisiz erişimlere veya görevler ayrılığı prensibine aykırı olarak kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilecek değişikliklere karşı korunmasına ve bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen tüm süreçlere ilişkin işlem kayıtlarının gizliliği, güvenliği ile bütünlüğünün sağlanarak tutulmasına ilişkin önlemleri almakla mükellef olacağı,

düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile ise,

 • KEP hesabı başvurusunda bulunanlar, gerçek kişiler için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgelerle veya güvenli elektronik imza dışında Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre de hesap başvurusunda bulunabileceklerdir.
 • Ayrıca, başvurunun tüzel kişi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi hâlinde KEP Hizmet Sağlayıcısı, başvuru sahibi tüzel kişiler tarafından işlem yetkilisi olarak belirlenen gerçek kişilerin kimlik bilgilerini Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre doğrulayarak alabilecektir.
 • KEP Hizmet Sağlayıcısı’nın başvuruyu Kimlik Doğrulama Yönetmeliği’ne uygun şekilde alması hâlinde, başvuru sahibi ile imzalanan sözleşme ya da taahhütname, Kimlik Doğrulama Yönetmeliği madde 9 uyarınca oluşturulan işlem belgesi içerisine derç edilecektir.
 • KEP Hizmet Sağlayıcısı’nın kullanıma kapatılma veya kullanıma kapatılan KEP hesabını yeniden açma taleplerinde eski yöntemlere ek olarak, Kimlik Doğrulama Yönetmeliği’ne uygun yapılmış olan başvurular da dikkate alınacaktır.
 • Son olarak, Yönetmelik eki Başvuruda Sunulacak Bilgi ve Belgeler başlıklı doküman kapsamına da Kimlik Doğrulama Yönetmeliği ile istenen bilgi ve belgeler eklenmiş olup başvuruda sunulması gereken imza sirküleri ile ticaret sicil belgesi, sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.