456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, elektronik tebligat adreslerine ve sistemine ilişkin düzenlemeleri ele almakta, sistemi kullanacak olan vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini belirtmektedir. Sistemin aşağıdaki mükellefler tarafından kullanılması zorunludur:

  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri
  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar

Elektronik tebligat sistemi aynı zamanda yukarıda sayılmamış mükellefler bakımından isteğe bağlı olarak da talep edilip kullanılabilir.

Tebliğ uyarınca, bağlı vergi müdürlükleri mükellefleri hariç olmak üzere, kurumlar vergisi ve yukarıda belirtilen gelir vergisi mükellefleri 1 Ocak 2016 tarihine kadar aşağıdaki düzenlemelere uymalıdır:

  • Kurumlar ve ilgili gelir vergisi mükellefleri tebligata elverişli elektronik adres kullanmak zorundadırlar. Bunun için tebliğin ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” formunu doldurulmalıdır. Sonrasında bu form vergi mükelleflerinin bağlı bulundukları vergi dairesine verilmelidir. İlgili gelir vergisi mükellefleri bakımından internet vergi dairesinde elektronik ortamda da formun doldurulması mümkündür (ilgili form için).
  • 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri bakımından ise işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde form doldurulmalıdır.

Başvurunun değerlendirilmesi sonucu, mükellefinin gerekli şartları taşıması halinde internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi verilecektir.

Sistemin kullanımına ilişkin olarak, yapılan elektronik tebligatın, muhatabın adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı Tebliğ’de belirtilmiştir.

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olanların Tebliğ’in 7. maddesinde sayılan haller dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

Elektronik tebligat sisteminin kullanılması, kanunda öngörülen diğer tebligat hükümlerine uygun tebligat yapılmasına engel oluşturmamaktadır.

Tebliğ, hükümlere riayet etmeyen mükellefler için özel usulsüzlük cezası uygulanmasını da öngörmektedir.

Elektronik tebligat sistemi için 1 Ocak 2016 tarihinden önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.