22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile bireysel emeklilik prosedürüne ilişkin aşağıda listelenen değişiklikler ve eklemeler getirildi:

  • 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’ndaki bazı tanımlar değiştirilmiş olup Bakanlık, Kurum, Kurul, Katılımcı, Portföy Yöneticisi ve Saklayıcı kavramları açıklanmıştır. Örneğin, değişiklik öncesi “Müsteşarlık” kavramı kullanılırken artık “Bakanlık” veya “Kurum” ifadelerine yer verilmiştir. “Kurum” ile “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu” ifade edilirken, “Kurul” ile “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu” ifade edilmektedir.
  • Katılımcı, bazı durumlarda bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir. Katılımcıya, sistemden ayrılmadan hesabındaki birikim tutarının %50’sine kadar kısmen ödeme yapılabilir. Ancak, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç tutulacaktır. Kısmen ödenen bu tutarın, çeyreğini aşmamak kaydıyla devlet katkısı hesabındaki tutardan da karşılanması mümkündür. Bu konudaki esas ve usuller de Kurum tarafından belirlenecektir.
  • Fonun varlığına, fon portföyüne ve fon varlıklarının saklanmasına ilişkin ilkelere ekleme yapılmıştır. Türk Borçlar Kanunu’na göre bireysel emeklilik sözleşmelerinin ya da bu sözleşmelerden doğan alacağın devredilmesi durumunda; emekli olmaya hak kazanma, maaş bağlanması, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesi, kendi hesabındaki birikimlerin başka bir emeklilik şirketine aktarılması gibi hakların kullanımı konusunda esas ve usuller yine Kurum tarafından belirlenecektir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %30’una karşılık gelen tutarı devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezi hesaplar. Hesaplanan tutar, katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler vasıtasıyla aktarılmak üzere yine aynı merkeze ödenir. İşveren tarafından ödenenler istisna kapsamındadır. Cumhurbaşkanının yabancı para cinsinden yapılan ödemeleri indirmeye yetkisi vardır. Yabancı para cinsinden yapılan ödemeler hariç devlet katkısına konu olan payların, 22 Ocak 2022 tarihinden önce şirket hesaplarına aktarılanlar için %25’ine ve bu tarihten sonra şirket hesaplarına aktarılanlar için ise %30’una karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanmaya devam edecektir.
  • Kanun ile devlet katkısının hesaplanmasına ilişkin madde eklenmiştir. Buna göre, bir katılımcı için bir yılda ödenen katkı paylarının toplamı o yıla ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine denk gelen toplam tutarını aşamaz. Sınırı aşan katkı payları için, katkı payının ödendiği yılı izleyen yıllarda da Devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilir. Bakanlık hesabına emeklilik şirketlerince yapılan fazla ve yersiz ödemeler, emeklilik şirketlerinin ilgili hesaplarına gönderilmek üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.