Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde çeşitli değişikliklere gitmiştir. Özellikle borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulunun da bu konuda karar almakla yetkilendirilmesi, yurt dışında yapılacak ihraçlarda, tertip ihraç belgesinin onaylanması uygulamasınınkaldırılması bu değişikliklere örnek gösterilebilir.

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a) (“Değişiklik Tebliği”) 18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile gerçekleştirilen değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Borçlanma aracı ihracı için alınması zorunlu olan kararın yetkili mercii genişletilmiş; genel kurul haricinde yönetim kurulu da bu konuda karar almakla yetkilendirilmiştir.
  • Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) bu zorunluluk konusunda muafiyet verme imkânı varken; Değişiklik Tebliği ile bu imkân tamamen kaldırılmıştır.
  • Yurt dışında yapılacak ihraçlarda, tertip ihraç belgesinin onaylanması uygulaması kaldırılmış, her tertibin satışından önce satışa ilişkin bilgilerin elektronik imzalı olarak Kurula iletilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  • Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti, izahname veya ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurul’a yapılan başvuru tarihi itibariyle ve aşağıda yer alan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanır:

  • Vadesi 730 günden daha uzun olan borçlandırma araçlarının Kurul ücretinin hesaplanmasına dikkate alınacak oran binde iki’den on binde on beşe indirilmiştir.
  • Kurul ücretlerinin yatırıldığına ilişkin bilginin MKK tarafından Kurul’a yazılı bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Tahsisli satışlarda asgari 100.000 TL’lik birim nominal değer şartı getirilmiştir.
  • İhraç edilen tahviller ihraççı tarafından geri alınabilir. Söz konusu geri alınan tahvillerin vade boyunca satılması, elde tutulması veya vadeden önce iptali mümkündür.
  • Halka açık ortaklıklar açısından tahvillere ödenecek kar payı, ihraççıların esas sözleşmesinde veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı miktarını azaltmayacaktır.
  • Tebliğ’de yalnızca bankalara tanınmış olan, ihraç edilmiş borçlanma araçlarının ikinci el piyasada geri alınması imkanı, Değişiklik Tebliği ile tüm ihraççılara tanınmıştır.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.