CE İşareti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27 Mayıs 2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik’te yer alan bazı önemli hükümler aşağıdaki gibidir:

  • İmalatçı ve yetkili temsilcisi CE işaretini ürüne koymakla yükümlüdür.
  • İthalatçı, (i) ürünün CE işaretini taşıdığını, (ii) imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve (iii) ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini teyit etmekle yükümlüdür.
  • İthalatçı, AB uygunluk beyanının Türkçe bir örneğini ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on (10) yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.
  • Dağıtıcı ürünü Türk Piyasası’na sunmadan önce ürünün CE işaretini taşıdığını ve uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu doğrular.
  • Bir ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bulundurulan bir ürünü teknik düzenlemesine veya Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar ile dağıtıcılar, Yönetmelik kapsamında imalatçı sayılır ve imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
  • CE işareti, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur.
  • CE işareti, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

Yönetmelik’in tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.