Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 9 Şubat 2016 tarihli ve 29619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği, projelere sağlanan çevresel etki değerlendirmesi (“ÇED”) raporunda taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıl süre verilmesi düzenlemesi ile dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlara, ÇED olumlu kararı verilen projelerde yaşanan gelişmeleri belli periyotlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen ve/veya yeniden düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • Değişiklik Yönetmeliği ile ÇED sürecine uymayan proje sahiplerinin taahhütlerini yerine getirmesi için verilen süreye sınırlama getirilmiştir. İlgili madde uyarınca, “ÇED Olumlu” kararı ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/valilikçe bir defaya mahsus olmak ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulacaktır ve yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmayacaktır.
  • “Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar” tanımında değişiklik yapılmış ve bu kuruluşlara ÇED olumlu kararı alan projelerin inşaat döneminin yanı sıra başlangıç dönemini de içerecek şekilde belli periyotlarla yatırım sürecinde kaydedilen gelişmeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bilgilendirme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Gerçekleştirilmesi planlanan projenin ÇED süreci hakkında, projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı yerlerde ilgili belediyeler ve muhtarlıklar sesli anons yapacaktır.
  • Gerçekleştirilmesi planlanan projenin ÇED süreci hakkında valilik, projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı yerlerde kaymakamlık ve muhtarlık binasında veya köy odasında bulunan askı ilan yerlerine ‘yazılı duyuru’ asılacaktır.
  • Değişiklik Yönetmeliği ile kapasite artışlarını düzenleten madde 24/1 (f) iptal edilerek, “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin usul ve esaslar için bir tebliğ çıkarılacağını düzenleyen Madde 27/A yeni madde olarak eklenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.