COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 1 Nisan 2020 tarihli yazısı ile tüm şirketlere bir duyuru yapmış ve sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunması amacıyla 2019 net dönem kârlarının %25’ini aşan kâr payı dağıtımlarını sınırlandırmıştı.

Söz konusu sınırlandırmanın yasal dayanağı ve uygulama esasları 17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Kanun (“Kanun”) ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici madde 13 ile, sermaye şirketlerinin genel kurullarında 30 Eylül 2020 tarihine kadar,

  • 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir,
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez.
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısmına ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 sonrasına ertelenir.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Kâr payı dağıtım sınırlaması için belirlenen süreyi üç ay uzatmaya veya kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.