COVID-19 salgını sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kanun geçici madde 1 uyarınca,

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,
  • İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler,
  • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler bakımından durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı’na durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez daha uzatma yetkisi verilmiştir.

Kanun kapsamında durma kararının uygulanmayacağı istisnai durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zaman aşımı süreleri.
  • Ceza Muhakemeler Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Durma süresince yapılması planlanan duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecektir.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.