Bu kapsamda 9 Ağustos 2016’dan itibaren nispi damga vergisine tabi kâğıtlardan her bir nüsha için vergi ödeme yükümlülüğü kalkmıştır. Ancak maktu damga vergisine tabi kâğıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı vergi alınması uygulaması devam etmektedir. Noter harçları bakımından ise bazı durumlarda alınan noter harcının alınmasına son verilmiştir. Vergi incelemesi sürecine ise yeni bir kurum olarak izaha davet mekanizması eklendi.

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun kapsamında damga vergisi ve noter harçlarına ilişkin önemli değişiklikler:

  • Nispi damga vergisine tabi kâğıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilmiş, tek nüsha üzerinden vergi alınması öngörülmüştür.
  • Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan ve damga vergisinden istisna edilen kâğıtları sayan 2 sayılı tabloda da bazı değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Bu kapsamda şirketlerin pay devirlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmıştır.
  • Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart” gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütler, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi matrahında dikkate alınmayacaktır.
  • Birden fazla nüsha olarak düzenlenen, belli bir bedeli ihtiva eden kâğıtlara ilişkin nispi harca tâbi işlemlerden, sadece bir nüsha için noter harcı alınacaktır.
  • Şirketlerin kuruluş aşamasındaki defter tasdiki işlemleri de noter harcına tâbi olmaktan çıkmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu bakımından getirilen en büyük yeniliklerden biri “İzaha Davet” kurumudur. İzaha davet, bir vergi zıyaına ilişkin yapılmış ön tespitler söz konusu olduğunda, vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk işlemine başvurulmadan önce, mükelleften yazılı olarak izahat istenmesi ve yapılan izahın yeterli görülmesi halinde herhangi bir vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk işlemine başvurulmamasını öngörmektedir. Kaçakçılık suçlarıyla verginin zıyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin ön tespitlerin olması halinde izaha davet uygulaması mümkün olmayacaktır. Ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını ve kurumun uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını Maliye Bakanlığı belirleyecektir.

Bu linke tıklayarak Kanun’un tam metnine ulaşabilirsiniz.