Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 27 Mart 2018 tarihinden önce imzalanan ikale ya da karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yer alan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde öngörülmüş asgari bildirim sürelerinin arttırılması nedeniyle ödenen tutarın, artırılan süreye isabet edecek olan kısmının ihbar tazminatı ve ücret geliri niteliğinde olmadığına yönelik karar verdi.

Karara konu başvuruda, Bölge İdare Mahkemeleri tarafından iş akdinin, işçi ile işveren arasında 27 Mart 2018 tarihinden önce imzalanan ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmeleri uyarınca sona erdirilmesi üzerine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde öngörülmüş olan asgari bildirim sürelerinin artırılması ile ödenen ihbar tazminatının ücret geliri niteliğinde olması sebebiyle kesinti uygulanarak vergilendirilmesi gerekip gerekmediğine yönelik ayrık görüşler ileri sürülmüştür. Bunun üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından, anılan tazminatın ücret geliri niteliğinde olmadığı savunularak başvuruda bulunulmuştur.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 8/3’e atıfta bulunarak özel sözleşmelerin vergi idaresini bağlamadığını, vergiyi doğuran olayın istisnalar ve özel düzenlemeler dışında, özel hukuk işlemi veya tasarrufuyla değiştirilmesinin mümkün olmayacağını ifade etmiştir. Kararlara konu somut olaylarda, iş gücünden yeterince yararlanılamayan personellerin azaltılması maksadıyla iş sözleşmelerinin asgari bildirim sürelerinin artırılması ile ihbar tazminatı ödemeleri yapılarak iş sözleşmelerinin sona erdirildiği ve bunun asıl amacının emekliliğe teşvik niteliğinde olduğu belirtilmiştir. İlave ödemelerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 89. maddesinde sayılan ödemelerden olduğu sonucuna varılmıştır. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu açıklamaları kapsamında asgari bildirim süresinin artırılması suretiyle ödenen tutarın artırılan süreye isabet eden kısmının ihbar tazminatı ve ücret geliri niteliğinde olmadığı sonucuna varmıştır. 

5 Şubat 2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2021/6 esas ve 2021/8 karar sayılı Danıştay kararının tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.