Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, internetin zarar verici şekilde ve kanunlara aykırı olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla Dijital Mecralar Komisyonu’nun (“Komisyon”) kurulmasını ön görmekte ve bu Komisyon’un görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

KOMİSYONUN YAPISI :

Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde on yedi üyeden oluşacak olup, Komisyon’un üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenecektir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:

  • İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.
  • Komisyon’a esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek; Komisyon Başkanlığının talebi üzerine veya ihtisas komisyonlarınca talep edilmesi hâlinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hâl sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak; internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  • Yukarıda belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  • İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.

KOMİSYONUN YETKİLERİ:

  • İçerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak.
  • Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.

Kanun’un tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz