Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 13 Ekim 2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Yönetmelik 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu tarih itibariyle 2002 tarihli Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olacaktır. Yeni Yönetmelik ile doğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • Yönetmelik ile düzenlenen tarife türleri aşağıdaki gibidir:
  • Bağlantı tarifeleri,
  • İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri,
  • Depolama tarifesi,
  • Toptan satış tarifesi ve
  • Perakende satış tarifesi
 • Söz konusu bu tarifelerin düzenlenmesinde ise doğal gazın müşterilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulması, mali açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması, yatırıma imkan sağlayacak makul ölçüde karlılık, rekabetin gelişiminin desteklenmesi, ekonomik verimlilik ve rekabet artışından sağlanan faydanın müşterilere yansıtılması, çapraz sübvansiyon yapılmaması, teşvik esaslılık, eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması ve şeffaflık ilkeleri esas alınacaktır.
 • Tarifesi EPDK tarafından düzenlenen tüzel kişilere uygulanan idari para cezaları, hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almayacaktır. Bununla birlikte, Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen bedeller haricinde hiçbir bedel uygulayamayacaktır.
 • Mücbir sebep halinde, mücbir sebep ortadan kalkana ve yeni tarifeleri onaylanana kadar tarifeler EPDK tarafından resen belirlenecektir.
 • Bağlantı tarifelerinde, bağlantı bedeli Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve bağlantı için eşit durumda olan serbest tüketiciler arasında ayrım yapılmaması ilkesi esas alınarak, iletim şirketi ile serbest tüketici arasında serbestçe belirlenecektir.
 • İletim ve sevkiyat tarifelerinde, iletim bedeli, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak sabit ve değişken maliyetlerinin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul bir getiri elde edilmesine izin verilecek şekilde belirlenecektir.
 • Toptan satış tarifelerinde, hâkim durumun kötüye kullanılmaması, doğal gaz arz güvenliği ve düzenliliğinin sağlanması ile EPDK’nın bu konuda belirleyeceği diğer ilkelere uyulması gerekmektedir.
 • Dağıtım şirketinin uygulayacağı perakende satış fiyatı, birim doğal gaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ile vergi ve vergi benzeri mali yükümlülüklerden oluşacaktır. Bu fiyat, dağıtım şirketinin uygulayacağı perakende satış fiyatının üst sınırını oluşturacaktır. Mevzuatta belirlenen bedeller dışında, dağıtım şirketi, müşterilerden perakende satış fiyatı dışında herhangi bir ad altında bedel talep edemeyecektir.
 • Tarife hesaplamalarında dikkate alınacak enflasyon oranının tespitinde, TÜFE ve/veya Yi-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) esas alınacaktır.
 • Tarifelerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlar, her bir tarife türü için EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.