Ekonomi Bakanlığı İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Bir Dizi Tebliğ Yayımladı
Ekonomi Bakanlığı, ithalata yönelik teknik düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği ve uyumluluk denetimine ilişkin bir dizi tebliğ (“Tebliğler”) yayımladı. Söz konusu 23 adet Tebliğ, tütün mamülleri, metal hurdalar, piller ve akümülatörler, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar, yapı malzemeleri, tıbbi cihazlar, Sağlık Bakanlığı’nın özel iznine tabi maddeler, oyuncaklar ve Japonya’dan ithal edilecek gıda ve tarım ürünleri gibi çeşitli ürünleri ilgilendirmektedir. Tebliğler, Bakanlar Kurulu’nun 28 Ocak 2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı uyarınca, Ekonomi Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğler’in amaçları arasında aşağıdakiler mevcuttur:,

  • Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek,
  • Teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamak ve onun bu yolda uygulanmasını sağlamak, ithalat ve ihracata ilişkin denetimleri yapmak,
  • Denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek,
  • Teknik düzenlemeler ile ürün güvenliği ve denetimine dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek ve bunların uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olmasını sağlamak.

Çeşitli ürünlerin ithalatı için resmi merciilerden izin alınması gerekirken; bazı ürünler bakımından ise uygunluk belgesi alınması öngörülmüştür.

Denetim, uyumluluk ve izin süreçlerini destekleyen internet tabanlı bir uygulama olan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (“TAREKS”) kurulmuştur.

Tebliğler, aykırılık halinde ilgili kanunların yaptırıma ilişkin hükümlerinin uygulanmasını öngörülmüştür. Bu kapsamda, idari para cezalarının alt ve üst sınırları, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da belirlenmiştir. 4703 sayılı Kanun ile bu limitler, yakın zamanda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen yeniden değerleme oranı (%5,58) esas alınarak güncellenmiştir (daha fazla bilgi için).

İlgili Tebliğler’in tam metinlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.