28 Kasım 2015 tarih ve 29546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esasları (“Usul ve Esaslar”) 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamında ön kabulden geçmiş yatırım harcamalarının belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesine ilişkin kuralları düzenlemektedir. Usul ve Esaslar, Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Usul ve Esaslar uyarınca, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecek yatırım harcamaları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından onaylanmış yatırım planları kapsamında yapılmış olmalıdır. Ayrıca yapılan yatırımların mülkiyetinin kamuya ait veya kamu adına yapılmış olması gerekmektedir.

Kurul, uygulama dönemi bazında yatırım planlarına onay vermekle yetkilendirilmiştir.

Bununla birlikte Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“Kurum”), dağıtım hizmetinin verilmesini sağlayacak yatırımların teklif edilmemesi halinde, yatırım planı teklifi talep etmekle görevlendirilmiştir. Yatırım planı teklifinin dağıtım şirketi tarafından kendisine verilen süre içinde belirtilen şekilde Kurum’a sunulmaması halinde, ilgili dağıtım şirketinin Kurum tarafından hazırlanarak Kurul tarafından onaylanan yatırım planına uymakla yükümlü olması öngörülmüştür.

Yatırım planları kapsamında yapılacak olan yatırımlarda ilgili mevzuat kapsamında aşağıdakilere öncelik verilecektir:

  • Can ve mal güveliğine,
  • Tedarik sürekliliği ve teknik kaliteye,
  • Dağıtım sistemine bağlantı taleplerine

Master planlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar daha açık hale getirilmiştir.

Şebeke yatırımları kapsamında yatırım yapılması öngörülen şebekedeki varlıkların kural olarak en az 15 yıl süreyle kullanımda olması öngörülmüştür.

Yıl içerisinde kullanıma hazır hale getirilerek kabulünün yapılması ve kullanılmaya başlanması planlanmış olan veya devam eden yatırımların yıllık bazda yatırım gerçekleşme tabloları vasıtasıyla Kurum’a bildirilmesi öngörülmüştür.

Usul ve Esasların yayımlanmasıyla birlikte 17 Haziran 2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte 2011-2015 uygulama dönemine ilişkin mülga düzenlemenin uygulanacağı belirtilmiştir.

Usul ve Esaslar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.