Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yürürlüğe girdi. Kanun ile elektrik piyasasında lisans devirleri ile ilgili EPDK’nın iznini alma zorunluluğu kapsamında değişiklikler, enerji projeleri için taşınmaz temini süreçleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması’ndaki (“YEKDEM”) esaslar başta olmak üzere kapsamlı değişiklikler getirildi.

Kanun ile elektik piyasasında yapılan esaslı değişikliklerin özeti aşağıdaki gibidir:

 • Lisans Devirleri: Elektrik piyasasında faaliyet gösteren halka açık şirketlerde yapılan pay devirlerinde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri için EPDK’nın onayı alınmasına yönelik zorunluluk değiştirilmiş olup; yalnızca tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için; halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem izne tabi tutulmuştur.
 • Taşınmaz Temini İşlemleri: Elektrik piyasasında yapılacak projeler için taşınmaz temini işlemleri ile ilgili düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
  • Üretim faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin önlisans veya lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler ile ilgili kamu yararı kararı alınması zorunluluğu kaldırılmış ve işlemlerin Kamulaştırma Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı yerine EPDK tarafından yürütülmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Taşınmaz temini taleplerinin uygun görülmesi halinde EPDK tarafından alınacak karar, kamu yararı kararı yerine de geçer ve herhangi bir makamın onayına tabi değildir. Kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi işlemlere ilişkin bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlere ilişkin diğer giderlerin önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından ödenir.
  • Dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler ise, TEDAŞ tarafından yürütülecektir. Taşınmaz temini talepleri TEDAŞ tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde TEDAŞ tarafından karar alınır. Bu kapsamda alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçer ve herhangi bir makamın onayına tabi değildir.
 • Fiyat Eşitleme Mekanizması: Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak olan fiyat eşitleme mekanizmasının 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmış olup, Cumhurbaşkanı bu süreyi beş yıl uzatmaya yetkilidir.
 • Lisanssız Üretim ve YEKDEM:

YEKDEM’de yapılan değişiklikler ile;

 • Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1 numaralı Cetvel’inde belirlenen fiyatların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek olan YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için on yıl süre ile uygulanacağı belirlenmiştir.
 • Kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilecektir. Bu kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin görevli tedarik şirketi tarafından satın alınması zorunludur. İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi tarafından YEKDEM kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilecektir.
 • YEKDEM’de öngörülen süreler; tesislerden işletmedekiler için işletmeye girdiği tarihten, henüz işletmeye girmemiş olanlar için işletmeye girecekleri tarihten itibaren başlayacaktır. YEKDEM’e tabi olanlar, uygulamaya dâhil oldukları yıl içerisinde uygulamanın dışına çıkamaz.
 • Ayrıca, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için lisanssız üretim imkânı getirilmiştir.

Kanun metnine bu bağlantıdan ulaşılabilirsiniz.