Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 22 Ağustos 2015 tarihli 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 11 Ağustos 2002 tarihli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıracak. Yönetmelik kapsamında, elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanmasına, incelenmesine, değerlendirilmesine, değiştirilmesine ve onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar tespit edildi. Bu kapsamda, iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tarifelerine ilişkin tarife önerilerinin hazırlanma kriterlerinde değişiklikler yapıldı.

Dağıtım Tarifeleri

Yönetmelik kapsamında, dağıtım sistemi tarifesinin dağıtım sistemi kullanım bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşacağı düzenlendi. Dağıtım sistem kullanım bedeli, Mülga Yönetmelik döneminde dağıtım hizmetinin sunulabilmesi için sisteme ilişkin yatırım, işletme ve bakım giderlerini kapsamaktaydı. Yönetmelik çerçevesinde bu konuda değişikliğe gidilerek, dağıtım sistem kullanım bedelinin belirlenmesinde “dağıtım hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler” kapsam dâhiline alınmıştır.

Bu kapsamda, dağıtım sistem kullanım bedelinin belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamaları, işletme giderleri, bakım onarım giderleri, kayıp enerji tedarik maliyetleri, iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar, faaliyetin yürütülmesi kapsamında kamu kurumlarına ödenen bedeller ile dağıtım faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetler dikkate alınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dağıtım şirketlerinden gelen önerileri dikkate alarak dağıtım tarifesini belirleyecek. Her bir ayrı dağıtım bölgesi için ayrı ayrı tarife usul ve esasları belirlenebileceği gibi, tüm bölgeler için ortak bir tarife benimsenmesi de söz konusu olabilecek.

Perakende satış fiyatı

Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin perakende satış faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenecek. Perakende satış fiyatları, tüketicilerin bağlantı durumu ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilecek.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Son kaynak tedarik tarifesi, son kaynak tedarik tarifesinde bulunan tüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynak tedarikçisinin makul kar etmesine imkan verecek düzeyde, yürürlükteki perakende satış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak hazırlanacak. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı olmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife yapılabilecek. Bu doğrultuda Yönetmelik kapsamında yüksek tüketimli ve düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak tarifelerin ayrıştırılması yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Çapraz Sübvansiyon Geçiş Dönemi

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 1 inci maddesinde yer alan çapraz sübvansiyon uygulaması enerji tedariki için sona erinceye kadar, son kaynak tedariki kapsamında enerji alan tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi olarak perakende satış tarifesi uygulanacak. Bu kapsamda, enerji tedarikinde çapraz sübvansiyon uygulamasının sona ermesini müteakip üç ay içerisinde yeni bir düzenleyici tebliğ çıkarılacaktır. Yeni tebliğ çıkıncaya kadar geçen sürede ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onaylı geçici fiyatlar uygulanacak.