11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile özellikle tüketim fazlası elektriğin satışı; organize sanayi bölgelerinde (“OSB”) kurulacak tesisler ve belediyeler ile bağlı kuruluşları ve sanayi tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesisler ve diğer kişilerin (“5/1-h Kapsamındaki Tesisler”) yapacağı elektrik üretimi konularında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu kapsamda ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) eşzamanlı olarak Resmî Gazete’de yayımladığı 4 Ağustos 2022 tarih ve 11098 sayılı kararı (“Kurul Kararı”) ile uygulamada düzenlemeye gidilmiştir.

Kurul Kararı da göz önüne alınarak, Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • 12 Mayıs 2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı, ilişkili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemez. Bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacaktır. Bu kapsamda bedelsiz katkı olarak kabul edilen miktara ilişkin olarak sistem kullanım bedeli ödenmez.
  • Kurul Kararı uyarınca lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin tüketim miktarı, kural olarak önceki yıl şebekeden çekilen toplam elektrik enerjisi olacaktır. Ancak içinde bulunulan yıldaki tüketimin önceki yıl yapılan tüketimden fazla olması hâlinde içinde bulunulan yılın verileri dikkate alınır. Tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması hâlinde tüketim miktarı, mevcut aylık tüketimlerin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanır.
  • OSB dağıtım lisansı bölgesi içinde yer alan bir tüketim tesisi için diğer madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla OSB dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir.
  • 5/1-h Kapsamındaki Tesisler’in üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesinde bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır. Daha önce üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunlu idi. Dolayısıyla üretim ve tüketim noktalarının yakınlığı artık etken olmaktan kalkmıştır.
  • İletim sistemine bağlantı bakımından 5/1-h Kapsamındaki Tesisler’in kurulu gücüne bağlı olarak veya aynı ölçüm noktasındaki kurulumlarda tüketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması hâlinde iletim sistemine bağlanır.
  • Daha önce tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde kurulması öngörülen 5/1-h Kapsamındaki Tesisler için söz konusu bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü koşulu kaldırılmıştır.
  • Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5/1-c hükmü kapsamındaki üretim tesislerinin 5/1-h Kapsamındaki Tesisler kapsamına geçişine imkan sağlanmıştır.
  • Bağlantı anlaşması başvurusunda Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusunun çağrı mektubunun tebliğinden itibaren ilk 30 gün içinde yapılacağı düzenlenmiştir.
  • 5/1-h Kapsamındaki Tesisler bir tüketim tesisi için sisteme farklı dağıtım bölgesi sınırları içerisinden bağlanacak şekilde birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması zorunludur.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Kurul Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.