Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul süreçleri ile tesislerin işletme döneminde uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsamaktadır.

Yönetmelik’in amacı; elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yönetmelik çerçevesinde elektrik üretim, depolama tesislerinin kabul ve tutanak işlemleri Bakanlık tarafından yürütülecek olup bu yetki Bakanlık tarafından görevlendirilecek Proje Onay Birimlerine (“POB”) devredilebilecektir.

Yönetmelik ile, POB tarafından projesi onaylanmamış veya yapımı tamamlanmamış ünite/üniteler için kabul başvurusu yapılamayacağı düzenlenmiştir. Kabul başvurusu için tüm saha test ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması şart olarak öngörülmüş olup ilgili şartlar yerine getirildikten sonra lisans/tesis sahibi tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile ilgili POB’a müracaat edilecektir. Ayrıca, elektrik üretim, depolama tesislerinde can, mal, saha emniyeti bakımından esasa ilişkin önemli eksik, özürlü veya farklı işlerin varlığı hâlinde kabulün yapılmayacağı düzenlenmiştir.

Kabul heyeti ise ilgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; POB mühendisleri, sistem işletmecisi mühendisleri, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve görevlendireceği mühendisle ilgili POB’un talep etmesi hâlinde imzaya yetkili yüklenici temsilci, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendislerinden oluşacaktır.

Proje onayı olmayan elektrik tesislerine gerilim uygulanmayacağı öngörülmüş olup tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can, mal ve saha emniyetini riske edici bir husus tespiti hâlinde, sistem işletmecisi tarafından bu durumun giderilene kadar tesis enerjisinin kesileceği belirlenmiştir.

Yönetmelik ile lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı ve proje müellifi tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imalatından, yapımından ve işletmesinden doğabilecek her türlü olumsuz durumdan müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

Bu Yönetmelik ile 6 Kasım 2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

31044 sayılı ve 19 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.