Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatın, elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 2 Ekim 2016 tarihli, 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı kapsar. İstisnai olarak, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanım, hava taşıtına monte edilmiş ya da monte edilmek için üretilmiş donanım, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanım, Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitleri kapsam dışıdır.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

  • Bakanlık, donanımın yalnızca uygun şekilde kurulması, bakımı yapılması, kullanım amacı doğrultusunda kullanılması ve Yönetmelikle uyumlu olması halinde piyasada bulundurulmasını ve/veya hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.
  • İmalatçılar, cihazı piyasaya arz ederken, cihazın Yönetmelik Ek-I’de belirlenen temel gereklilikler doğrultusunda tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.
  • İthalatçılar, yalnızca söz konusu Yönetmeliğe uygun cihazları piyasaya arz eder.
  •  Dağıtıcılar, cihazı piyasada bulundururken, Yönetmeliğin gereklilikleri bakımından gereken özeni göstererek hareket ederler.
  • Bakanlığın, Yönetmelik kapsamındaki bir cihazın, Yönetmelik kapsamında kamu yararının korumasına karşı bir risk teşkil ettiğine ilişkin bir gerekçesinin olması durumunda, Bakanlık, söz konusu cihaz ile ilgili olarak Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklerin tümünü kapsayan bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda Bakanlık ile işbirliği yapar.
  • Bakanlık, değerlendirme sonucunda, cihazın Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklere uygun olmadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle, riskin mahiyeti ile orantılı olarak makul bir süre içerisinde ilgili iktisadi işletmecinin cihazı söz konusu gerekliliklere uygun hale getirmek için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, cihazı piyasadan çekmesini veya makul bir zaman içerisinde geri çağırmasını ister. Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşu konu hakkında bilgilendirir.
  • Piyasada bulundurdukları elektrikli ekipmanın Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bilmesi gereken dağıtıcılar, bu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri çağırmak ve gerekirse piyasadan çekmek için gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlarlar.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.