Günümüzde bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ışığında, elektronik belge uygulamalarında bütünlük sağlanması ve tarafların tek bir kaynaktan bilgilendirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) tarafından yayınlanan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Genel Tebliğ”) 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, mükelleflerce düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin olarak çıkarılan birtakım tebliğler gözden geçirildi.

Genel Tebliğ ile uygulama usul ve esaslarına yer verilen, elektronik ortamda düzenlenebilen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • E-Fatura
 • E-Arşiv Fatura
 • E-İrsaliye
 • E-Serbest Meslek Makbuzu
 • E-Müstahsil Makbuzu
 • E-Gider Pusulası
 • E-Bilet
 • E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
 • E-Sigorta Poliçesi
 • E-Döviz Alım-Satım Belgesi
 • E-Dekont

Genel Tebliğ kapsamında, söz konusu elektronik belge uygulamalarına dahil olma ve geçiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar, söz konusu elektronik belgelerde yer verilmesi gereken bilgiler ve elektronik belge uygulamasına geçme zorunluluğu olan hâller düzenlenmiştir.

Ek olarak, Genel Tebliğ’de yer verilen elektronik belge uygulamalarına ilişkin ortak hükümlere de yer verilmiştir:

 • GİB tarafından oluşturulan elektronik belge portalları, GİB’den izin alan özel kuruluşların bilgi işlem sistemleri veya gerekli entegrasyonunun sağlanması şartıyla, mükelleflerin elektronik belge uygulamalarından kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanması,
 • Söz konusu belgelerin belirlenen format ve standartlara uygun olarak elektronik olarak oluşturulması,
 • Elektronik belgeler üzerinde yer verilecek amblem ve diğer bilgiler,
 • Elektronik belgelerde yer verilecek belge birim kodları ve sıra numaraları,
 • Elektronik belgelerin düzenlenme ve teslimine ilişkin usul ve esaslar,
 • Elektronik olarak düzenlenmesi zorunlu tutulan belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi halleri,
 • Elektronik olarak düzenlenmesi zorunlu tutulan belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller,
 • Elektronik belgelere ilişkin raporlama usul ve esasları,

Elektronik belgelere ilişkin uygulamalarda kullanılacak mali mühre ilişkin düzenlemeler.

Genel Tebliğ ile; elektronik belgelere ilişkin muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin yanı sıra mükelleflerin Genel Tebliğ’de veya Genel Tebliğ’e ilişkin olarak çıkarılan kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara aykırı olarak belge düzenlemeleri hâlinde Vergi Usul Kanunu uyarınca öngörülen sorumluluk ve cezai müeyyidelerin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Ek olarak, söz konusu Genel Tebliğ ile

 • 397, 415, 421, 433, 462, 463 ve 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’leri 19 Ekim 2019 tarihi itibariyle,
 • 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’i 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle

yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta bu tebliğlere yapılan atıfların Genel Tebliğ’e yapılmış sayılacağı kabul edilmiştir.

Genel Tebliğ ile düzenlenen değişikliklerle paralel olarak,

 • 3 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, elektronik defter oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde ve
 • 511 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, elektronik ortamda tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde de

değişiklikler yapılmıştır.

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne bu bağlantıdan, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e bu bağlantıdan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.