11 Haziran 2016 tarih 29739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilen işletmeler hakkında yeni düzenlemeler ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilerinde değişiklikler gerçekleştirildi.

Bu Değişiklik Yönetmeliği’nin kapsamında, 28 Mayıs 2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde (“Yetkilendirme Yönetmeliği”) yetkilendirme talebinde bulunan başvuru sahibi şirketin statüsüne ve sağlaması gereken koşullara ilişkin eklemeler; yetki belgesinin alınması usulüne, işletmecinin kullanım hakkının sona ermesi durumlarına ilişkin değişiklikler yer almaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından Değişiklik Yönetmeliği ile Yetkilendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre;

  • BTK artık “savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde” elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmenin faaliyetlerini sınırlı veya sınırsız süreyle askıya alabilecek veya şebekeyi doğrudan işletebilecektir. Faaliyetlerin askıya alındığı süre daha sonra şirketin yetkilendirme süresine eklenecektir.
  • BTK yetkilendirme başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler haricinde başvuru kapsamında bildirilen bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespiti amacıyla ilgili şirketleri denetleyebilir.
  • İşletmeciler, yüzde on ve üzeri hisse devir, edinim ve hareketleri işlemlerinden önce BTK’dan izin almak zorundadır. İşletmeler yüzde ona kadar olan hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu en geç iki ay içerisinde bilgilendirir.
  • Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösterecek işletmelerin sermayeleri için taban limitinin uygulanacağı ve bu limitin BTK tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. Ayrıca yetkilendirilecek şirketlerin Anonim Şirket olması gerekmektedir.
  • Yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri sunacak servislerin bulunması zorunludur.
  • Hizmetin sunumuna ilişkin veri ve trafik bilgilerini iki yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti sunan işletme tarafından saklanacaktır. Kullanıcı bilgilerini içeren sair veriler için ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.