1 Ocak 2019 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen elektronik tebligata ilişkin ayrıntıları düzenleyen Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in yayımlanmasıyla 19 Ocak 2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kalkmış oldu.

Yönetmelik uyarınca, elektronik tebligat sistemi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”) tarafından kurulacak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (“UETS”) aracılığıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hayata geçirilecektir.

Elektronik Yolla Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Kişiler

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yolla gerçekleştirilmesi zorunludur:

 • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri
 • Sermayesinin %50’den fazlası kamuya ait ortaklıklar
 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda tanımlanan mahalli idareler
 • 5018 sayılı Kanun’a ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları
 • İdarelerinin, kamu iktisadi teşebbüslerinin veya sermayesinin %50’en fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar
 • Adli ve idari yargı merciileri
 • İcra müdürlükleri
 • Noterler
 • Baro levhasına yazılı avukatlar
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler
 • Hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Elektronik Tebligat Adresi Başvurusu

Yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler için elektronik tebligat başvurusu, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

Yukarıda sayılmayan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilecektir. Ancak bu durumda, bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik Tebligat Usulü

Yönetmelik, elektronik tebligat usulünü aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

 • Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercii, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak UETS’ye teslim eder.
 • UETS tarafından gönderilen elektronik tebligatlar zaman damgalı ve şifreli olarak muhataba gönderilir ve sistemin güvenliği PTT tarafından sağlanır.
 • Elektronik tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır ve kanuni süreler bu tarihten itibaren işlemeye başlar.
 • Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajının ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, e-posta adresini veya SMS alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirmelidir. PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı gönderilir. Bu mesaj; SMS olarak ücretli, e-posta olarak ücretsiz iletilecektir. Ancak, bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • Tebligatın; tebligat yapan merciiden çıkıp UETS tarafından teslim alınmasına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaşmasına, okunmasına ve usulen tebliğ edilmiş sayılmasına dair kayda “delil kaydı” denilmektedir. Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır. Delil kayıtları PTT tarafından 30 yıl muhafaza edilir.
 • PTT tarafından her bir elektronik tebligat kullanıcısına belirli ücret karşılığı bir depolama alanı tanımlanacaktır. Bu depolama alanının dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca kullanıcının erişimine açık tutulmak kaydıyla eski tarihliden başlanarak silinebilecek olup bu konuda karar verme yetkisi PTT’ye aittir.
 • Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılması ancak elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde söz konusu olacaktır.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.