Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 464 sıra numarası ile çıkarılan ve 24 Aralık 2015 tarihinde, 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile kapsam dâhilindeki mükellef gruplarına elektronik ticaret ve sağlanan diğer hizmetlere ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiş; internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan 2015 ve takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL üzerinde olan mükellefler bakımından ise e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu öngörülmüştür.

Tebliğ hükümleri kapsamında öngörülen bilgi verme yükümlülüğü, aşağıda belirtilen mükellef gruplarına uygulanacaktır:

  • Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması için elektronik ticaret altyapısını oluşturan Aracı Hizmet Sağlayıcıları.
  • Bankalar.
  • İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları.
  • Kargo ve Lojistik İşletmeleri.

Bu Tebliğ ile sürekli bilgi verme yükümlülüğüne tabi tutulan mükellef gruplarının vermesi gereken bilgiler, Maliye Bakanlığı Bilgi Transfer Sistemi (“BTRANS”) üzerinden ibraz edilecektir. Tebliğ kapsamında verilecek bilgiler aylık düzende iletilecek olup, bir aya ait aşağıda açıklanacak bilgilerin takip eden ayın son günü saat gece yarısına kadar iletilmesi zorunlu tutulmuştur:

  • Sağlanan hizmetin detayları (ilgili her bir hizmet türü için farklı içerikte be ayrıntılı şekilde belirlenmiştir).
  • İlgili kişi ve kurumların isimleri ve kimlik numaraları ile vergi numaraları.

Bu Tebliğ kapsamında bilgi verme zorunluluğu olan mükellefler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin istenen bilgileri hazırlayıp takip eden aydan itibaren BTRANS üzerinden bildirim yapacaklardır.

Tebliğ ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere de e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre 2015 ve takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL üzerinde olan internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Tebliğ çerçevesinde bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler BTRANS’a iletmekle yükümlü oldukları bilgileri, Vergi Usul Kanunu’nda defter, kayıt ve belgeler için öngörülen süreler boyunca elektronik ortamda saklamak, talep halinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Mükellefler, BTRANS’a gönderilen bilgilerin doğruluğundan şahsen sorumludur. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği format, standart ve iletim yöntemi dışında yapılan bildirimler kabul edilmeyerek yapılmamış sayılacaktır.

Bu Tebliğ’in getirdiği zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yaptırımlar uygulanacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.