Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Taşınmaz Temini İşlemleri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 2 Kasım 2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında önlisans/lisans sahibi kişilere taşınmaz temini işlemlerinin Kurum tarafından yürütülmesine ve önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına dair esaslar belirlenmiştir.

Taşınmaz Tesisine Dair İşlemler

Önlisansa/lisansa dayalı faaliyet gösteren tesisler için gerekli olan özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırılması talepleri Kurum tarafından değerlendirilerek gerek görülmesi hâlinde bu taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından kamulaştırılmasına karar verilir. 

Özel hukuk tüzel kişileri, önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesislerden kamu tüzel kişisi adına kayıtlı olan taşınmazların mülkiyetine, yüksekliğine veya derinliğine ihtiyaç duymaları hâlinde Kurum’dan söz konusu mülkiyet veya irtifak hakkının devri talebinde bulunabilecektir. Uygun görülmesi hâlinde, ilgili işlemler Kurul tarafından gerçekleştirilecektir.

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi, kullanma izni verilmesi ya da kiralanması talepleri Kurum tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından ilgili işlemler tamamlanacaktır.

Teminatın Usulü

Önlisans/Lisans sahibi özel hukuk kişileri, Kurum tarafından belirlenecek olan miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu Kurum’a sunacaktır. Doğal gaz dağıtım tesislerinin gerektirdiği işlemlerde teminat istenmeyecektir.

Kurum Tarafından Avukat Tayini

Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesislerin taşınmaz temini kapsamında kalan taşınmazlarla ilgili davaları açmak, yürütmek, tesislerle ilgili Kurum’a karşı açılabilecek diğer davaları yürütmek, gerekirse idari yargıda açılacak davalara katılmak ve davalarla ilgili Kurum tarafından verilen görevleri yerine getirmek üzere Kurum başkanı tarafından vekil tayin edilebilir.

Vekil tayini için Kurul tarafından belirlenecek bilgi ve belgeler, önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından Kurum’a sunulur. Avukatın alacağı ücret ve diğer giderler önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenir. Avukatın alacağı ücret, avukat ile önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi arasında yapılacak ücret sözleşmesi ile belirlenir.

Diğer Hükümler

Yönetmelik ile düzenleme getirilen diğer hususlar ise şu şekildedir:

  • Lisanssız elektrik üretimi faaliyeti hususunda Kurum işlem tesis etmeyecek, Kurul ise herhangi bir karar almayacaktır. Aynı husus OSB içerisindeki elektrik üretim tesisleri için de geçerlidir.
  • Kamu tüzel kişileri lehine taşınmaz temin işlemleri, bu tüzel kişiler tarafından yürütülecek, kendi adlarına tescil yapılacaktır. Bunun yanında, Hazinenin özel mülkiyetinde ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için kendilerine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek, kiralama yapılacak veya kullanma izni verilecektir.
  • Tarımsal nitelikli taşınmazların amaç dışı kullanımı için izin alınması gerekecektir.

Yönetmelik ile ilgili detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.