Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren kararı ile (“Karar”) Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esasları güncelledi. Karar uyarınca önlisans ve lisans başvurularında elektronik başvuru usulü yürürlüğe girdi. Ayrıca, önlisans ve lisans başvurularında sunulması gereken belge listeleri de güncellendi.

Getirilen yeni düzenlemeler ile aşağıdaki başvurular elektronik ortamda EPDK Başvuru Sistemi üzerinden, elektronik başvuru yetkilisi eliyle yapılacaktır:

  • Önlisans başvurusu, tadilleri, birleşme veya bölünme onay ve sona erdirilmesi,
  • Üretim lisansı başvurusu, tadilleri, birleşme veya bölünme onay ve sona erdirilmesi,
  • Tedarik lisansı başvurusu, tadilleri, birleşme veya bölünme onay ve sona erdirilmesi,
  • Tesis/proje devri başvuruları,
  • Üretim lisansı kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuruları.

Bununla beraber (i) iletim, (ii) dağıtım, (iii) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağıtım, (iv) OSB üretim, (v) piyasa işletim ve (vi) nükleer enerjiye dayalı önlisans ve üretim lisansı başvuruları ile bunların tadili ile sona erdirilmesine ilişkin başvurular ise yazılı olarak yapılmaya devam edilecektir.

Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için, başvuruda bulunacak tüzel kişinin, elektronik başvuru yapacak yetkiliyi EPDK’ya, Karar ekinde yer alan dilekçe ve yetki belgesi ile birlikte yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Yetki belgesinin sunulmasını takip eden beş iş günü içerisinde söz konusu tüzel kişi adına başvuru yapmaya yetkili kişinin EPDK Başvuru Sistemi’ne erişim yetkisi verilecektir.

Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmayan üçüncü kişilerin de elektronik başvuru için yetkilendirilebileceği öngörülmüştür. Bu durumda ilgili kişiye özel bir vekaletname verilecek olup, EPDK’ya sunulacak vekaletnamede asgari olarak yer alması gereken temsil ve ilzam yetkisine ilişkin hususlar da Karar’da belirtilmiştir.

EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.

EPDK tarafından elektronik başvuru zorunluluğuna dair bir geçiş süreci öngörülmüştür. Buna göre elektronik ortamda yapılması gereken başvurular 30 Kasım 2019 tarihine kadar yazılı olarak da yapılabilecektir.

Karar kapsamında elektronik başvuru usulüne ek olarak, önlisans ve lisans başvuruları ile ilgili olarak başvuru türüne göre sunulması gereken belgelerin listesi de güncellenmiştir. 

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.