2016/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi (“Genelge”) ile Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı’nın eylem planı kapsamında Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu (“Kurul”) oluşturulmuştur. Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu’na İlişkin Genelge, 24 Şubat 2016 tarihli 29634 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Genelge, Kurul’un oluşturulma amacını, temsilcilerinin hangi bakanlık ve kurumlardan atanacağını ve genel çalışma prensiplerini düzenlemektedir.

Genelge çerçevesinde Kurul; kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların izin ve süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlamak; özel sektöre açılacak linyit sahaları ile bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere kurulmuştur.

Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında çeşitli bakanlık ve kurumlardan en az Genel Müdür veya Başkan Yardımcısı seviyesindeki temsilcilerden oluşmaktadır.

Kurul, ihtiyaç duyulması halinde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturabilecek ve Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir.

Kurul kendi çalışma usul ve esaslarını, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanlarını belirleyecek; Kurul kararlarının uygulanmasının takibi ve koordinasyonu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.