Entegre devre topografyaları sahiplerinin unvan ya da nev’i değişikliklerine ilişkin sicilde değişiklik yapılması taleplerinde alınan ücretler kaldırıldı.

Değişiklikten önce entegre devre topografya sahiplerinin adres ve nev’i değişikliği taleplerinde sunulması gereken belgeler arasında gerekli ücretin ödendiğini gösterir belge de bulunmaktaydı. Ancak Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikteki bu ibare kaldırılarak bu değişiklik taleplerine ilişkin ücret de kaldırıldı.

Artık entegre devre topografyası sahipleri sicilde unvan veya nev’i değişikliğine ilişkin taleplerini sadece aşağıda belirtilen belgeleri sunarak yapabilecektir:

  • Talep dilekçesi,
  • Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
  • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.